Veiligheidsprotocol voor cursisten

Hoe de opleidingen weer veilig van start gaan bij de Groep Syntra West

TOEPASSINGSGEBIED

De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.

UITGANGSPUNT

De veiligheid en gezondheid van eenieder zijn de absolute basisvoorwaarden bij de geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van bepaalde lesactiviteiten en praktijkopleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren.

ALGEMENE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Pas de regels van ‘social distancing’ toe  
•    Respecteer in de leslokalen, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Volg steeds de aangebrachte belijning.
•    Begeef je bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen.
•    Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen u helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal.
•    Docenten en medewerkers zullen cursisten aansporen om de regels te respecteren. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Hygiënemaatregelen 
De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.

Handhygiëne
•    Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen enkele keren per dag met zeep!! Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking. Vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden, toestellen, afstandsbedieningen, enz. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden. Tussendoor enkele keren.
•    Bijkomend: Aan de hoofdingang staat een dispenser met handalcohol. Gebruik deze liefst enkel wanneer handen wassen niet mogelijk is. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden.

Hoest- en nieshygiëne
•    In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.
•    Best is om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien.
•    Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de restafvalbak. 

Gezicht aanraken
Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen.

Mondmaskers  
•    Wij volgen de instructies van het Dept. Onderwijs dat het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor docenten en cursisten verplicht. Deze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
•    Cursisten en docenten worden verzocht zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro.
•    Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten.
•    De eigen medewerkers dragen mondmaskers als ze uit hun bureau komen.

Toch ziek?   
•    Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft thuis en contacteert de huisarts voor testing.
•    Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we docenten, medewerkers en cursisten waarmee contact geweest is kunnen verwittigen (contact tracing).

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen
•    Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden, ...  
•    Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
•    Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen).

Vergaderingen docenten/cursisten
•    Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). 
•    Kan dit niet, beperk je dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand.


DRAAIBOEK PREVENTIEMAATREGELEN RICHTLIJNEN MBT DE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

Communicatie en naleving
•    De veiligheidsregels worden gecommuniceerd via affiches, videoschermen, website, docenten- en cursistenplatform. 
•    Ze worden ook persoonlijk gecommuniceerd aan docenten en cursisten via de uitnodigingen voor de verderzetting van de lessen. 
•    Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.
•    Wie de maatregelen overtreedt wordt hierop aangesproken. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.
•    Om toeloop te beperken, worden de aanvangsuren van de opleidingen gespreid en vooraf persoonlijk aan docenten en cursisten meegedeeld.

Binnenkomen en in de gangen
•    Gelieve bij het binnenkomen onmiddellijk je handen te ontsmetten bij de ontsmettingszuil aan elke hoofdingang of ga de handen te wassen in de dichtstbij gelegen sanitaire ruimte. 
•    Begeef je na het binnenkomen en handen wassen zo snel mogelijk naar je  lokaal.
•    Op de vloeren is een circulatieplan uitgetekend (lijnen en pijlen) dat dient gevolgd te worden.
•    Aan de onthaalbalies is een plexi afscherming voorzien en een afstandsmarkering aangebracht.

Leslokalen 
•    Per leslokaal wordt de social distance toegepast (1,5 m afstand).
•    Bij binnenkomen kijkt de docent erop toe dat de cursist zo ver mogelijk doorschuift naar de verst gelegen beschikbare plek. 
•    Bij het buitengaan zorgen docent en cursisten ervoor dat wie dichtst bij de deur zit, eerst het lokaal verlaat, zodat ook hier de veiligheidsafstand van 1,5 m bewaard blijft.
•    Deuren worden, waar mogelijk i.f.v. geluidsoverlast, waar mogelijk opengelaten, zodat klinken zo weinig mogelijk aangeraakt worden.
•    In de theorielokalen neemt men enkel plaats op een vooraf aangeduide stoel op plek. Overtollige stoelen zijn weggehaald.
•    In de praktijklokalen is waar mogelijk een circulatieplan afgetekend of werden afgebakende zones aangeduid. I.f.v. de maximale toegestane capaciteit zijn bepaalde machines afgeschermd, opdat ze niet zouden gebruikt worden. 

Pauzes en catering
•    De bars van alle cafetaria’s blijven tot nader order gesloten, zodat men zelf moet voorzien in drank en lunch of versnapering. 
•    Voor de dagopleidingen wordt er vooraf met de onthaalmedewerkers en de docent alternerende pauzemomenten afgesproken om zo veel mogelijk te spreiden. 
•    Voor de dagopleiding is er over de middag een cateringruimte voorzien Respecteer ook daar en aan tafel de social distance en 1,5 meter afstand. Voor de veiligheid werden stoelen weggenomen.

Verplaats geen stoelen.
•    Bij de avondopleidingen worden geen pauzes voorzien. 
•    De drank- en snoepautomaten zijn buiten dienst gesteld. 

Sanitair en onderhoud
•    Gelieve de handen te wassen bij het betreden van de gebouwen, na elke pauze en sanitaire stop.
•    Na elke les wordt het lokaal grondig schoongemaakt en ontsmet, ook de PC’s, knoppen van machines, klinken, enz.
•    Wie dit wenst, kan tijdens de opleiding zelf handschoenen voorzien.
•    Alle vuilnisbakken worden dagelijks geledigd.

Specifieke maatregelen per opleiding/sector
Naast de algemene richtlijnen, zijn er voor bepaalde opleidingen bijkomende sectorgerelateerde maatregelen van kracht via de sector- of beroepsorganisaties. Deze worden afzonderlijk toegepast en gecommuniceerd aan de docenten en cursisten van die opleidingen.


Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven. Enkel samen met jullie kunnen we deze crisis overwinnen.
Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar patrick.huyghe@syntrawest.be.


 

Cursist aan het woord

Bedankt docent Ivan voor de lessen waar we aangemoedigd werden om de beste versie van onszelf te zijn.

Maarten