FAQ

Op deze pagina vind je de antwoorden op vaak gestelde vragen. Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet terug?

 

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Startersweetjes

Kan ik een eigen zaak opstarten?

Je kunt in België zelfstandige worden als je:

 • minstens 18 jaar bent.
 • niet gerechtelijk of wettelijk onbekwaam bent verklaard.
 • geen verbod tot ondernemen hebt gekregen van de rechtbank.
 • geen beroep uitoefent waarbij de beroepsvereniging het verbiedt.
 • burger bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Indien je geen lid bent van de EER dien je een beroepskaart te hebben.

Hoe vraag ik een beroepskaart aan?

Als je geen lid bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, heb je een beroepskaart nodig om op te starten.
De aanvraag gebeurt via een ondernemingsloket. Hiervoor moet je een immatriculatieattest model A of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister hebben.
Voor de aanvraag van de beroepskaart betaal je tussen de 120 en 180 euro, afhankelijk van het ondernemersloket. Je betaalt ook jaarlijks een bedrag voor de afgifte van de kaart.
Voor het ontvangen van een beroepskaart moet je voldoen aan volgende criteria:

 • recht tot verblijf in België, in functie van de beoogde activiteit
 • toegang tot het beroep (voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de uitoefening van het beroep)
 • economische nut van de beoogde activiteit

Indien je geen verblijfsrecht hebt in België, dien je de beroepskaart aan te vragen bij de Belgische ambassade of consulaat in het land van herkomst (of in het land waar je gemachtigd bent te verblijven).

Beroepsbekwaamheid

De beroepskennis voor gereglementeerde beroepen is afgeschaft sinds 2018.  Maar wat betekent dat concreet?
Voor een reeks beroepen was naast de basiskennis ook specifieke beroepskennis vereist om het
beroep te mogen uitoefenen. Meestal is dat via een opleiding en een bijhorend attest waarmee deze beroepskennis verworven en bewezen kan worden. Die vereiste beroepskennis werd nu afgeschaft voor volgende beroepen:

 • beroepen in de bouwsector
 • slager-groothandelaar
 • beenhouwer-spekslager
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorging
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beroepsbekwaamheden met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen

Word echter geen bakker die er niks van bakt.

Syntra West blijft jouw partner in ambitie. Realiseer jouw ondernemersdroom en zorg dat de basis (jouw métier) goed zit.
De ondernemende learning snacks via het “Start me Up-traject” bieden je de ideale voorbereiding om succesvol te ondernemen. Via een haalbaarheidsstudie ontdek je de sterke en zwakke punten van je project. 

Welke documenten heb ik nodig om te starten als zelfstandige?

Vóór de registratie van je ondernemersnummer, zal het ondernemersloket volgende zaken vragen:

 • Aparte bankrekening voor de beroepsactiviteiten op naam van zelfstandige/vennootschap
 • Bewijs van bedrijfsbeheer (verplicht tot 01/09/18)
 • Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepsactiviteiten

Bijkomend in geval van een vennootschap:

 • Ondernemersplan (verplicht bij vennootschap, niet bij eenmanszaak)
 • Oprichtingsakte

Wat doet het ondernemersloket voor jou?

Elke nieuwe onderneming (inclusief eenmanszaken en bijberoep) dient zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De inschrijving gebeurt via een ondernemersloket die nagaat of aan de startersformaliteiten wordt voldaan.
Via het ondernemersloket worden volgende vergunningen aangevraagd:

 • Beroepskaart
 • Leurkaart voor ambulante handel

De aanvraag van je BTW-hoedanigheid is een betalende dienst die het ondernemersloket voor jouw kan regelen. Je kunt ervoor kiezen om je aanvraag gratis en rechtstreeks te doen bij de BTW-administratie. Dit vergt echter wat meer administratieve opvolging.
Het ondernemersloket zal/kan aangaan welke vergunningen je nodig hebt volgens je beroepsactiviteit, zoals:

 • Vergunningen via Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV)
 • SABAM
 • Milieuvergunning
 • Goederenvervoer over de weg

Elke zelfstandige, ook in bijberoep, dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om de sociale zekerheid als zelfstandige in orde te brengen. De aanvraag gebeurt door het ondernemers-loket vóór aanvang van de start van de zelfstandige activiteit.
Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds betekent dat je:

 • wettelijk in orde bent,
 • per kwartaal sociale bijdragen betaalt

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep zijn dit volgende voorlopige bijdragen (= minimumbijdrage):

 • € 693,14 per kwartaal in periode 1
 • € 710,04 per kwartaal in periode 2
 • € 726,94 per kwartaal in periode 3

Voor bijberoep bedragen deze voorlopige bijdragen in het eerste jaar:

 • vrijstelling indien inkomsten < €1.423,89
 • € 76,68 per kwartaal in periode 1
 • € 78,56 per kwartaal in periode 2
 • € 80,43 per kwartaal in periode 3

De voorlopige bijdragen wordt na 3 jaar geregulariseerd op basis van de netto bedrijfsinkomsten (Bruto omzet, bedrijfslasten en verliezen) van 3 jaar geleden. Volgende socialezekerheidsrechten kunnen gewaarborgd worden:

 • een moederschapsuitkering en dienstencheques voor huishoudhulp na de geboorte
 • uitkeringen bij geboorte: je ontvangt kraamgeld en maandelijks ontvang je het groeipakket (vroegere kinderbijslag)
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • een terugbetaling van medische kosten bij ziekte en ongeval
 • een kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen bij mantelzorg.
 • een uitkering bij tijdelijke stopzetting als je bedrijf slachtoffer wordt van een natuurramp, brand, vernieling, enz.
 • een overbruggingsrecht
 • je maandelijks pensioen na het einde van je loopbaan

Bij welk ondernemingsloket kan ik mij aansluiten?

Hieronder in het overzicht vind je de kantoren van de ondernemersloketten in West-Vlaanderen:

Noord-West-Vlaanderen

Liantis
Wapenplein 10, 8400 Oostende, 059 55 19 19
Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne, 058 29 69 40
Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, 050 47 44 84
Het Zand 20, 8000 Brugge, 050 33 13 13
www.liantis.be
Partena
Torhoutsesteenweg 313, 8400 Oostende, 059 56 88 30
Ernest Feysplein 9, 8400 Oostende, 059 70 22 92
Gistelse Steenweg 237, 8200 Sint-Andries, 09 269 85 00
Leopold II-laan 22, 8000 Brugge, 050 33 68 37
www.partena-professional.be
Acerta
Vijverstraat 47, 8400 Oostende, 059 34 10 50
Baron Ruzettelaan 5, bus 2, 8310 Brugge, 078 05 10 61
www.acerta.be
Securex
Bevrijdingslaan 37, 8000 Brugge, 050 45 67 13
Zeelaan 148, 8670 Koksijde, 058 53 29 29
www.securex.eu
Xerius
Gistelsesteenweg 294, 8200 Brugge, 050 40 50 73
www.xerius.be

Midden-West-Vlaanderen

Partena
Polenplein 10, 8800 Roeselare, 051 24 18 00
www.partena-professional.be
Acerta
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare, 078 05 10 61
www.acerta.be
Liantis
Arme-Klarenstraat 55, 8800 Roeselare, 051 26 76 21
www.liantis.be

Zuid-West-Vlaanderen

Liantis
Lekkerbeetstraat 2, 8500 Kortrijk, 056 26 44 44
www.liantis.be
Partena
Jan Palfijnstraat 30, 8500 Kortrijk, 056 21 23 28
Houtmarkt 9, 8500 Kortrijk, 050 44 10 67
www.partena-professional.be
Xerius
Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk, 078 15 02 37
www.xerius.be
Acerta
Nijverheidskaai 3, 8500 Kortrijk, 056 25 84 51
www.acerta.be
Securex
Conservatoriumplein 11, 8500 Kortrijk, 056 23 68 11
www.securex.eu

Voltijdse dagopleiding en stage

Wat houdt de stage in een voltijdse dagopleiding in?

Een voltijdse dagopleiding bevat twee belangrijke elementen. Enerzijds het campusleren dat algemene en vaktechnische kennis bijbrengt, anderzijds het werkplekleren of de stage waar men naast het aanleren van de beroepscompetenties, ook de op de campus aangeleerde kennisintensief inoefent en aanscherpt in een reële bedrijfscontext.

Er zijn verschillende types stages.

In het kader van de voltijdse dagopleidingen zijn de stages onbezoldigd. Voor deze stages wordt een gepaste verzekering tegen ongevallen voorzien.
Daarnaast bestaan er bezoldigde stages in combinatie met een ondernemerschapstraject onder de vorm van een stageovereenkomst met Syntra Vlaanderen.
Voor alle info m.b.t. studentenarbeid zie

Studentenstatuut

Wat houdt het studentenstatuut in?

De voltijdse dagopleidingen van Syntra West zijn officieel erkende ondernemerschapstrajecten die minimaal 17 lesuren per week tellen. Wie een voltijdse dagopleiding volgt, kan, mits naleving van de voorwaarden, fiscaal ten laste blijven van de ouders en het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag) behouden.

Opgelet:

 • Indien men tijdens het cursusjaar bepaalde modules of een opgelegde stage laat vallen, waardoor men niet meer aan 17 uren per week komt, dan vervalt vanaf die datum het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag).
 • Indien men tijdens het lopende cursusjaar stopt met het volgen van de dagopleiding, dan vervalt vanaf de maand van stopzetting het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag), tenzij je je onmiddellijk na de uitschrijving als werkzoekende inschrijft bij de VDAB. Je krijgt dan groeipakket (vroegere kinderbijslag) tijdens de beroepsinschakelingstijd op voorwaarde dat je nog geen 25 jaar bent en niet meer dan een bepaald bedrag per maand verdient.
 • Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de cursist en de ouders om de gewijzigde situatie of stopzetting mee te delen aan het Groeipakket.be.
 • Iemand die in juni de opleiding beëindigt, blijft groeipakketgerechtigd voor de vakantieperiode.
 • Met het formulier P9bis wordt nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan is.
 • De jongere dient zich in geval van stopzetting van de opleiding of op het einde van de opleiding zo snel mogelijk in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater, opdat er verder recht kan zijn op groeipakket (vroegere kinderbijslag) tijdens de beroepsinschakelingstijd.

Groeipakket (vroegere kinderbijslag)

Mijn kind volgt leertijd. Behoud ik mijn groeipakket?

Men kan het groeipakket (vroegere kinderbijslag) genieten voor een leerling verbonden door een leerovereenkomst tot de leeftijd van 25 jaar. Tot 31 augustus van het jaar waarin de leerling 18 wordt, worden er geen bijkomende voorwaarden gesteld. Vanaf 1 september van het jaar waarin men 18 wordt, bestaat er wel een groeipakketgrens. Dit betekent dat men niet meer mag verdienen dan een bepaald bedrag. De groeipakketgrens bedraagt sinds 1 juni 2016 € 530,49 op maandbasis. De door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen vastgelegde minimumleervergoedingen liggen steeds lager dan deze groeipakketgrens. Het is pas indien men meer ontvangt dan de door het agentschap vastgelegde leervergoedingen, of indien men naast de leervergoeding een premie ontvangt die onderworpen is aan de RSZ-bijdragen, dat het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag) kan verloren gaan.

Opleidingscheques

Algemeen

Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.
Let wel: Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Dit betekent dus dat de overheid jaarlijks voor 125 euro tussenkomt.

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan volgende voorwaarden voldoet.

 1. Je bent een werknemer of interimkracht.
 2. Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 3. Je bent kortgeschoold of middengeschoold.
  • Kortgeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
  • Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
 4. Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 5. Je volgt een opleiding die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof (VOV)
  In de opleidingsdatabank kan je nagaan welke opleidingen vanaf 1 september 2019 recht geven op Vlaams Opleidingsverlof en opleidingcheques.
  Let wel: Om te kunnen genieten van het Vlaams Opleidingsverlof dien je voor 50% tewerkgesteld te zijn in de privé sector in het Vlaams gewest!

In bepaalde gevallen kan je een verhoogde tegemoetkoming (maximaal 250 euro) aanvragen.

 1. Je hebt geen diploma secundair onderwijs en je volgt ofwel:
  • een opleiding basisgeletterdheid of rekenvaardigheid of ICT-vaardigheden
  • een opleiding Nederlands voor anderstaligen
  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4
  • (vanaf 1 september 2019:) een knelpuntopleiding
 2. Je hebt geen diploma hoger onderwijs en je volgt een opleiding die leidt naar een bachelorsdiploma

Voor welke opleidingen kan ik opleidingcheques aanvragen?

Arbeidsmarktgerichte opleidingen

van geregistreerde opleidingsverstrekkers die recht geven op Vlaamse opleidingsverlof. Die opleidingen vind je vanaf 1 september in de opleidingsdatabank ( zie link hierboven ).
Hooggeschoolden kunnen die opleidingen niet betalen met opleidingscheques.

Loopbaangerichte opleidingen

Als je loopbaanbegeleiding volgde, stelde je samen met jouw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen van zo'n plan kan zijn dat je een opleiding moet volgen om jouw loopbaandoel te realiseren. Die 'loopbaangerichte' opleiding kan je dus betalen met opleidingscheques, op voorwaarde dat:

 • je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker
 • en je jouw opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld hebben.

Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen.

 1. Online via Mijn loopbaan.
  • Ga naar www.vdab.be.
  • Kies het menu ‘Opleidingen’.
  • In het vakje ‘voor werknemers’ klik je op ‘opleidingscheques’.
  • Klikken op de Blauwe button: ‘Bestel opleidingscheques’
  • Je komt terecht in het menu: ‘Mijn loopbaan’
  • Inloggen
  • Aanvragen
 2. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Voor verdere vragen hieromtrent kan je altijd terecht bij Syntra West, als erkend opleidingsinstituut. Contacteer Cindy Lambert of bel het nummer 056 26 02 08

KMO-portefeuille

Wat is KMO-portefeuille?

DE KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht voor zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij Syntra West.

Hoe begin ik aan een KMO-portefeuille?

Subsidie aanvragen via KMO-portefeuille kan enkel online, op www.vlaio.be. Je schrijft je eerst in voor de opleiding(en) die je wil volgen.

Subsidie

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

Voor een opleiding bij Syntra West betaalt de Vlaamse Overheid tot 40% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 30% voor middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen tellen maximaal 50 werknemers en hebben een maximale omzet van €10.000.000, middelgrote ondernemingen tellen maximaal 250 werknemers en hebben een maximale omzet van €50.000.000.

Het maximale steunplafond bedraagt €10.000 voor kleine ondernemingen en €15.000 voor middelgrote ondernemingen. Het minimum projectbedrag bedraagt voor opleidingen €100 en voor advies €500. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten omvatten en u kan meerdere projecten per jaar indienen. De BTW kan u met deze subsidie niet betalen.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de onderneming is een KMO (volgens de Europese KMO-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • de onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • de vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • het bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
 • enkel het factuurbedrag exclusief BTW komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.

De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be

Hoe vraag ik de subsidie aan en hoe betaal ik?

Je schrijft je in voor de opleiding(en) bij Syntra West.
Je hebt maximum 14 dagen de tijd na de start van de opleiding om dit project aan te vragen via de website.
Dit staat uitvoerig uitKop 3gelegd op www.vlaio.be.
Als titel voor het project, vul je bijvoorbeeld de titel van de opleiding in. In jouw aanvraag zal je het erkenningsnummer van de dienstverlener (Syntra West) moeten invullen. Voor opleidingen bij Syntra West is dit: DV.O100302 (opgelet, dit is de letter ‘O’ gevolgd door de cijfers 100302).
Je krijgt meteen de stortingsgegevens na jouw aanvraag.
Je hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om jouw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag.
Je betaalt de factuur van de dienstverlener (Syntra West) via jouw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.
Vermeldt jouw factuur een BTW-bedrag. Dat bedrag kan je niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Syntra West.
Opgelet: gelieve niet te wachten op jouw factuur om de subsidie aan te vragen.

Hervorming Vlaamse opleidingsincentives

 1. Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
 2. Vlaams opleidingskrediet
 3. Opleidingscheques

Vlaams Opleidingsverlof (VOV), Vlaams opleidingskrediet, én de opleidingscheques worden hervormd vanaf 1 september 2019.

Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het vroegere Betaald Educatief Verlof. Decreet, Uitvoeringsbesluit en Ministrieel besluit over beoordeling opleidingen zijn gepubliceerd. Het Ministrieel besluit voor administratieve modaliteiten is in opmaak (vermoedelijk mei).

 1. Alle erkende opleidingen worden gepubliceerd in een opleidingsdatabank.
  1. Alle Syntra Vlaanderen opleidingen worden momenteel gescreend door Syntra Vlaanderen of na te gaan of ze in aanmerking komen. Definitieve lijst zou beschikbaar zijn op 1 mei 2019. Dit betekent dat vroegere opleidingen die niet in aanmerking kwamen voor BEV mogelijk terug op de lijst komen van wel erkende opleidingen.
   Opleidingen voor knelpuntberoepen zijn in elk geval wel erkend.
  2. Alle erkende opleidingen via de erkenningscommissie komen op 26 maart 2019 voor de erkenningscommissie om na te gaan of ze verlengd worden. Eens ze opnieuw erkend zijn, zijn ze blijvend erkend tot het departement zelf na een onderzoek vaststelt dat ze niet meer voldoen aan de voorwaarden.
  3. Het zou kunnen dat een opleiding eerst erkend wordt, en men later (vb. november), na een screening en jaarlijkse evaluatie, vaststelt dat deze niet langer erkend kan worden omdat ze niet meer voldoet aan criteria arbeidsmarktgerichtheid. In dit geval wordt de erkenning pas één jaar later ingetrokken, dus is er geen probleem voor cursisten die reeds gestart waren met de opleiding.
 2. De cursist zoekt zelf in de opleidingsdatabank of de cursus al dan niet erkend is voor VOV.
 3. De opleiding moet minstens 32 lesuren zijn.
 4. Het speelt niet langer mee of een cursus doorgaat in dag, avond of weekend.
 5. Officieel erkende uren werkplekleren en stage-uren tellen mee als contacturen.
 6. Cursist kan maximaal 125 uur VOV opnemen per cursusjaar indien deze full time werkt. De vroegere diverse systemen waarbij vb. 180 uren verlof kon opgenomen worden bij knelpuntberoepen, of het systeem van 80 uur of het systeem van 100 uur verdwijnen en worden allemaal herleid naar 125 uur.
 7. Cursist moet minstens halftijds werken.
 8. Bij deeltijds werk wordt de 125 uur berekend pro rata volgens de tewerkstellingsbreuk.
 9. Er is nog steeds een regelmatige aanwezigheid vereist.
 10. Indien niet langer voldoende aanwezigheid bewezen is, wordt het aantal uren verlof een volledig jaar daarna teruggebracht naar 75 % of 93.75 uren (er is niet langer een volledige schorsing van 6 maanden).
 11. Dit betekent dus ook dat aanwezigheden vereist worden voor het werkplekleren en stage (in principe is dit steeds 100% aanwezig tenzij cursist stage of werkplekleren stopzet.
 12. Een cursist dient de aanvraag tot VOV bij zijn werkgever in te dienen uiterlijk op 31 oktober indien het gaat over een opleiding die loopt van september tot juni (schooljaarsysteem).
 13. Een cursist dient de aanvraag bij werkgever in te dienen, uiterlijk 15 dagen na inschrijving in de cursus indien het gaat over een cursus die loopt in een niet-schooljaar systeem, dus starters in andere maanden dan september of cursussen die wel starten in september, doch eindigen in andere maanden dan juni.

Wat doet Syntra West of Skilliant precies :

 1. Wanneer een cursist te kennen geeft VOV te willen aanvragen bij zijn/haar werkgever, levert de Syntra West-groep een eenvoudig attest af waarop een aantal zaken verplicht vermeld worden. Wat dat zal zijn, is nog niet gekend, maar deze zaken zullen er zeker moeten op staan :
  1. Volledige naam cursist
  2. Adres cursist
  3. Rijksregisternummer cursist (ook een buitenlandse cursist die werkt in een Vlaams bedrijf heeft een rijksregisternummer)
  4. De link of meerdere linken (volledig traject of individuele modules) naar de Vlaamse opleidingsdatabank
  5. Aantal contacturen van de opleiding(en): dit zijn campusuren en werkplekleren uren
 2. De info zal beschikbaar zijn vanaf mei en wordt dan zo snel mogelijk geprogrammeerd
 3. Op het einde van het traject of de modules worden de aanwezigheden elektronisch doorgegeven via het WSE-loket (geen papieren documenten meer)
 4. Bovenstaande zaken worden vastgelegd in een ministrieel besluit dat verwacht wordt in de zomer

Wat wordt verwacht van de werkgevers:

 1. Werkgever maakt een VOV dossier op voor de cursist die dit vraagt, uiterlijk 3 maanden na de start van de opleiding of de module
 2. De werkgever sluit het terugbetalingsdossier af uiterlijk op 31 december in het jaar dat de cursus(sen) afgelopen zijn

Opgelet: de beiden systemen, BEV en VOV blijven een tijd naast elkaar bestaan tot uiterlijk 31 december 2022.

Vlaams opleidingskrediet

Een cursist kan tijdskrediet vragen met motief ‘volgen van een opleiding’. Dit kan voor maximaal 360 uur per jaar en dient voor intensief bijscholen, heroriënteren of herkwalificeren. Hiervoor komen in aanmerking ondernemerschapstrajecten of opleidingen die zich richten op knelpuntberoepen.
Dit is enkel mogelijk voor kort- en middengeschoolden. Dit tijdskrediet kan voltijds, halftijds of 1/5de gedurende maximaal 3 jaar.
Opgelet: de regelgeving hier rond is momenteel nog onvolledig.

Vlaams opleidingsverlof

De hervorming houdt veranderingen in voor zowel werknemer, werkgever als de opleidingsverstrekker

Eind 2019 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. 

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.
De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

 • Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privé sector om vanaf september 2019 per schooljaar 125 uur afwezig van het werk te zijn om een opleiding te volgen met behoud van loon.
 • Arbeidsmarktgerichte opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof.
 • Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het betaald educatief verlof (BEV).
 • Voor opleidingen met een startdatum vóór 1 september 2019 geldt nog de regelgeving van betaald educatief verlof.

Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Meer informatie vind je op de site van de Vlaamse overheid.

LET OP:  een aanvraag tot het bekomen van Vlaams Opleidingsverlof (VOV) kan enkel en alleen wanneer je een attest van inschrijving aanvraagt bij het onthaal en dit attest bezorgt aan jouw werkgever.

Op het einde van de opleiding kan je het aanwezigheidsattest pas ontvangen na bevestiging van de aanwezigheden via ons platform.

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Erkenning Vlaams zorgkrediet

De opleidingen van  Syntra West zijn erkend in functie van het Vlaams Zorgkrediet. In de praktijk betekent dit dat de cursist de nodige formulieren* overhandigt aan Syntra West ter invulling.  Waarna de cursist deze terug ontvangt.

Documenten nodig i.f.v. aanvraag via Vlaams zorgkrediet:

 

De Syntra West-opleidingen zijn erkend door de Vlaamse Overheid.
Het is  de betrokkene (cursist) zelf die verantwoordelijk is en Syntra West tijdig het attest dient te bezorgen.

Deze vult Syntra West in: we geven aan of de betrokkene regelmatig de lessen heeft bijgewoond of dat betrokkene geldig is ingeschreven gebleven gedurende de periode. 

De betrokkene dient bij de start van de opleiding het attest laten invullen door Syntra West. Deze geeft aan hoeveel studiepunten of contacturen de opleiding heeft en van wanneer tot wanneer deze loopt. 

Het attest van regelmatige aanwezigheid dient om de 3 maanden bezorgd te worden.  Via de Dienst Werkbaar Werk krijgt u de eerste 3 maanden zo, hierna dient de betrokkene 20 kalenderdagen later een aanwezigheidsattest bezorgen. 

Alles hangt af van wanneer de opleiding juist start.

Stel deze start op 01/09/2022. Dan krijg je een eerste goedkeuring van 01/09/2022 tot 30/11/2022. Ten laatste 20/12 dient ‘Werkbaar Werk’ dan een attest regelmatige aanwezigheid te ontvangen, dat stelt dat betrokkene gedurende de periode van 01/09/2022 tot 30/11/2022 geldig ingeschreven is gebleven of regelmatig aanwezig was.
Hierna krijgt betrokkene dan weer de volgende 3 maanden 01/12/2022 tot 28/02/2023 om dan weer uiterlijk 20/03 een attest te bezorgen. De einddatum van het Vlaams Zorgkrediet loopt gelijk met de einddatum van de opleiding.

Voor info, contacteer:

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Dienst Werkbaar Werk
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/vlaams-zorgkrediet

Studiebewijzen in het duaal leren & werken

In het duaal leren kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • Als je slaagt zowel voor de algemene vorming als de beroepsgerichte vorming krijg je een onderwijskwalificatie: 
  • Op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad: een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs van het BSO, 
  • Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 3e graad van het BSO, 
  • Op het einde van een specialisatiejaar (3e jaar van de derde graad BSO): een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het 3e jaar van de derde graad van het BSO.
 • Als je enkel slaagt voor de beroepsgerichte vorming krijg je een bewijs van beroepskwalificatie (in sommige opleidingen kan je meerdere beroepskwalificaties behalen); 
 • Als je ook niet geslaagd bent voor de beroepsgerichte vorming kan je in sommige opleidingen één of meerdere bewijzen van deelkwalificatie behalen (een deelkwalificatie is een afgerond geheel van competenties uit een beroepskwalificatie dat relevant is voor de arbeidsmarkt);
 • Als je geen deelkwalificatie hebt behaald kan je een bewijs van competenties ontvangen.