Algemene voorwaarden

1.    Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven. 
2.    De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de factuurdatum en uiterlijk een week vóór de startdatum van de opleiding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij inschrijving in de week vóór de startdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk betaalbaar en is annuleren op dat ogenblik niet meer mogelijk voor een opleiding van minder dan 15 sessies. Het gebruik van KMO-portefeuille of opleidingscheques ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur. 
3.    Annuleren dient schriftelijk te gebeuren per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de startdatum van de opleiding. 
4.    Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf één week vóór de startdatum van de cursus gelden volgende regels: 

  • Bij kortlopende opleidingen (tot 15 sessies): het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd. 
  • Bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies): annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.
  • Bij voltijdse dagopleidingen: annulering tot uiterlijk vóór het einde van de tweede lesweek is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de derde lesweek is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. 

5.    Syntra West organiseert professionele opleidingen, met het oog op een (actuele of toekomstige) professionele finaliteit. Een inschrijving voor een opleiding valt niet onder het Consumentenrecht in de zin van het Wetboek Economisch Recht. Het herroepingsrecht en de termijn van 14 dagen om van een inschrijving af te zien zijn dan ook niet van toepassing.
6.    Niet-betaling van de factuur en/of niet-aanwezigheid in de cursus (zonder schriftelijke annulatie ten laatste een week voor de startdatum) worden niet aanvaard als een geldige annulatie. 
7.    Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en na schriftelijke aanmaning een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 75 €. Onverschuldigde bedragen worden op eenvoudig verzoek terugbetaald. 
8.    Overmacht: In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan Syntra West en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bvb. natuurramp, staking, blokkade, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt Syntra West zich het recht voor deze uit te stellen, online te geven of te herplannen naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief binnen een termijn van zes maanden. 
9.    Buiten gevallen van overmacht heeft Syntra West het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald. 
10.    In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op gebied van blended learning, kan Syntra West tijdens een langlopende opleiding bepaalde klassikale sessies omzetten in online sessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op uitschrijven of schadevergoeding. 
11.    Tijdens opleidingen, events en infosessies kan er beeldmateriaal (foto en/of film) worden gecreëerd, waarbij men mogelijks in beeld komt. Deze opnames kunnen nadien gebruikt worden voor educatieve en marketing doeleinden. 
12.    Copyright: Alle cursusmateriaal - zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars - is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de cursist zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en Syntra West. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving. 
13.    Aansprakelijkheid: Syntra West (met inbegrip van haar medewerkers en docenten/consultants) besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding, adviezen en informatie, die zij ter goeder trouw en met de nodige vakkennis verstrekt. Ze kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, directe, indirecte, financiële of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de interpretatie of het gebruik, op welke wijze dan ook, van de verleende opleiding, begeleiding, adviezen en/of informatie. 
14.    Syntra West is niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke) ten gevolge van ongevallen voor, tijdens of na de lessen, tenzij in geval van burgerlijke aansprakelijkheid. 
15.    Werknemers die bij Syntra West een opleiding volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken kunnen dit via opleidingscheques en zo slechts de helft van de kosten betalen. Klik hier voor info en voorwaarden. 
16.    KMO-portefeuille kan worden aangewend onder de voorwaarden, vermeld op Vlaio.be. De BTW dient steeds rechtstreeks te worden betaald aan Syntra West. Indien de cursist zelf beslist om de opleiding niet te volgen en niet meer voldoet aan de annulatievoorwaarden, dient het bedrijf de factuur volledig te betalen. De factuur kan in dat geval niet betaald worden via de kmo-portefeuille. 
17.    De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Syntra West, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur. 
18.    Na inschrijving en voor aanvang van de opleiding wordt meegedeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor die opleiding verplicht zijn. Deze dient men gedurende de volledige opleiding op de juiste wijze te gebruiken, op aanwijzen van de docent. Het niet naleven van deze afspraak kan aanleiding geven tot weigering deelname, zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. 
19.    Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge. 
20.    De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. Syntra West behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen. 
21.    Klachtenprocedure: Syntra West hecht veel belang aan de kwaliteit van haar opleidingen en staat steeds open voor suggesties of voorstellen om haar werking te verbeteren. Klachten en/of suggesties dienen te worden ingediend via de regiomanager.