Vitaliteits- en welzijnscoach


Het wellbeing-beleid ondersteunen, de motivatie op de werkvloer verhogen en ziekteverzuim verminderen met innovatief leiderschap
#170082
#Opleiding #HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding leidt de cursist op om welbevinden op de werkvloer en burn-out en stresspreventie aan te sturen. In samenwerking met het bedrijf of de organisatie leert de cursist veranderingsstrategieën voorstellen die well-beïng op de werkvloer bevorderen. Als zelfstandig adviseur kan hij of zij bedrijven ondersteunen bij het uittekenen van een vitaliteits- en welzijnsbeleid op maat.

Introductie

Het beroep van vitaliteits- en welzijnscoach of corporate vitality manager is een nieuwe uitbreiding binnen het kennisdomein van HR en kent complementaire raakvlakken met de functies van preventie-adviseur en vertrouwenspersoon.

Omschrijving

Het beroepsprofiel

De taken van dit beroepsprofiel focussen enerzijds op maatschappelijke en sociaal-economische behoeften op de werkvloer en geven anderzijds een professionele invulling aan het nieuw beleidsplan voor welzijn op het werk, dat vanaf januari 2017 voor alle bedrijven van toepassing werd (KB april 2016). Deze beroepsfunctie zal het expertiseniveau op cross-sectorale schaal verder doen stijgen en structureren in het kader van de correcte toepassing van de wet voor het welzijnsbeleid bij ondernemingen. Op deze wijze wordt de bij wet vertaalde marktbehoefte van 'werkbaar en wendbaar werk' via professionele verbindingsofficieren naar de bedrijven en KMO-markt gebracht.

De digitale technologie

In de gezondheidssector zorgt de huidige digitalisering, van slimme horloges tot online gezondheidsapps, voor een technologische revolutie die leidt tot een grotere bewustwording van het eigen gedragspatroon. Dit komt door de laagdrempelige toegang tot hardware en software die, zonder wetenschappelijke kennis, eenvoudig kunnen worden gebruikt voor het meten en analyseren van de eigen persoonlijke vitaliteitsbalans. In het vormingstraject wordt het toepassen van deze nieuwe digitale technologieën ingeoefend binnen de functie van een corporate vitality manager. Het beschikbare aanbod en gebruik van slimme toestellen, online monitoringtools, e-scans in vitaliteit, wearables voor fitheidsmetingen en Internet of Things wordt aan de hand van praktijkdemonstraties geïllustreerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze gecertificeerde vakopleiding richt zich tot HR-professionals die hun beroepsactiviteiten in vitaliteit en welbevinden op de werkvloer succesvol willen uitbreiden met kennis van zaken. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan de volgende voorwaarde te voldoen: minimum 3 jaar werkervaring als zelfstandige of loontrekkende, binnen een periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan de toelatingsvraag, te bewijzen middels een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of duplicaat van één of meerdere arbeidsovereenkomsten.

Bijkomende info

FLEXIBEL LEREN

Wil je graag starten met een zaak of groeien in jouw carrière? Of wil je een opleiding makkelijk combineren met je werk of gezinsleven? Onze flexibele opleidingen houden rekening met jouw reeds verworven competenties en kwalificaties om vrijstellingen van leermodules toe te kennen. Je kan met jouw competentiecoach binnen bepaalde kaders ook eigen keuzes maken van inhoud, tempo en vorm, zodat een sterk geïndividualiseerd leertraject aansluit bij jouw persoonlijke loopbaanambities en omstandigheden.

Gedifferentieerd leertempo

Het traject voorziet in een flexibel tempo waardoor de duurtijd van de opleiding per cursist kan verschillen. De variatie in de doorlooptijd zal afhankelijk zijn van enerzijds de eerder verworven competenties van de individuele lesdeelnemer, dat wordt opgevolgd door de projectbegeleider op basis van een competentieontwikkelingsplan. Anderzijds zal de aanbevolen doorlooptijd van iedere cursist afhankelijk zijn van de complexiteit en omvang van het afstudeerproject.

Digitaal kennisplatform

In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam. Op deze wijze kan je op jouw eigen tempo activerend, probleemgestuurd en onderzoekend bijleren.

Werkplekleren bij werkgevers

Werkplekleren betekent dat je in praktijk gaat leren bij een werkgever. Wat je voor jouw gekozen opleiding moet kennen en kunnen, ga je dus ook leren van een praktijkopleider in een bedrijf. Natuurlijk gaan we jou hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij het eerste contact met jouw opleidingscoach. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou en jouw ambities past.

Begeleiding op de campus

Onze coaches zullen de cursisten tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases steeds individueel ondersteunen in de resultaatgerichtheid van hun leerproces. Deelnemers kunnen in samenspraak met de begeleiders ook beslissen om het opleidingstraject trager of intensiever te doorlopen dan andere cursisten. De kwaliteit van de opleiding en het resultaat van jouw eindproject blijven bij deze keuze steeds gegarandeerd door de geïntegreerde begeleidingsaanpak.

ONLINE LEREN

Competentietest

Detecteren van de aanwezige competenties tegenover het competentieprofiel (referentiemodel) van de vitaliteits- en welzijnscoach in functie van het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan op maat van jouw ambities.

E-Tools

Web-based internettools waardoor de cursist via gebruiksvriendelijke webapplicaties en sjablonen zijn ondernemings- en projectconcept kan onderwerpen aan een zelfstudie.

Programma

MODULE 1: Welzijnswetgeving en vitaliseren op de werkvloer

 • Wetgeving over veiligheid en gezondheid op de werkvloer
 • De rol van de preventieadviseur en preventie van psychosociale risico's
 • Opsporen van gezondheidsrisico's en de vitaliteitspiramide
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Motivatie verhogen en ziekteverzuim verminderen met innovatief leiderschap
 • Ergonomie, pathologie en gezondheid
 • Financiële voordelen voor de organisatie
 • Voorbeelden van succesvolle vitaliteitsprojecten

MODULE 2: Visie en analytische organisatie

 • SWOT-positionering
 • Strategische welzijnsvisie
 • Vitaliteitsscan versus vitaliteitsbeleid
 • Visierapport en projectplan
 • Meetbare resultaten nastreven

MODULE 3: Leren sensibiliseren en communiceren

 • Intern communicatieplan opstellen: tips en voorbeelden
 • Symptomen van psychosociale kwalen
 • Gedragsverandering en motivatiekunde

MODULE 4: De rol en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

 • Veranderingsmanagement in praktijk
 • De rol van een interne of externe coach
 • De essentie van coaching
 • Energiemanagement
 • Zelfsturende teams

MODULE 5: Toegepaste bedrijfsvoering en consultancyskills

 • Commercieel en klantgericht denken
 • De verschillende fasen in het consultingproces
 • Administratie en financiën voor de eigen zaak
 • Coaching probleemoplossend handelen

MODULE 6: Vitaliteitsmanagement in de praktijk

 • Commerciële vaardigheden als coach optimaliseren
 • Diagnosticeren en adviseren vanuit een gezondheidsmodel
 • Vitaliteitsprojecten begeleiden
 • Instrumenten voor werkgevers en werknemers
 • Eindproefbegeleiding

COACHING: Vitaliteitsmanagement in de praktijk

WERKPLEK: Coachen in praktijk

EINDPROEF: Corporate vitality manager