Reisleider verre bestemmingen

Begeleiden van reizen naar alle uithoeken van de wereld.
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding 'Verre Bestemmingen' zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Aangezien de opleiding als specialisatie ontworpen is, zijn de basistechnieken van het 'reisleiden' reeds verworven en moet enkel nog gefocust worden op specifieke (praktische) kennis in functie van het voorbereiden en leiden van een reis naar een verre bestemming. Daarnaast zijn we van oordeel dat er minstens een goede (theoretische) basiskennis nodig is van de diverse continenten. Hier wordt extra op ingezet.

Kwalitatieve reizen in kleine groepen, professioneel begeleid door een goede reisleider, dit is het basis uitgangspunt voor de nieuwe 'specialisatie Reisleider Verre Bestemmingen'. Na een lange voorbereiding zijn we verheugd dat we eindelijk van start kunnen gaan!

Omschrijving

De basisopleiding Reisleider (Europa) beoogt de vorming tot vakbekwame, zelfstandige reisleiders die groepstoerisme professioneel kunnen verzorgen voor zowel buitenlandse bezoekers in Vlaanderen, als voor Vlamingen in het buitenland.  Naast het aanleren van diverse vaardigheden waarover men als reisleider moet beschikken (taalvaardigheid, spreken voor een groep, omgaan met groepen, reisvoorbereiding, organisatorische aspecten, ...), wordt een algemene kennis aangereikt (natuur- en landschapslezen, kunst en cultuur, algemene en politieke geschiedenis) en is de opleiding specifiek gericht op een bepaalde (zelf gekozen) regio binnen Europa waarin men zich specialiseert.

Meer en meer is er ook vraag naar professioneel gevormde reisleiders voor verre bestemmingen. Deze vorming vraagt andere invalshoeken en aandachtspunten. Door zich te verdiepen in een breder gamma, slaagt de Reisleider (Europa) er ongetwijfeld in zijn activiteit radius uit te breiden en op meer terreinen beslagen op het ijs te komen. De modules 'verre bestemmingen' bieden nieuwe mogelijkheden en perspectieven voor de Reisleider Europa om zich steviger op de markt te positioneren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding Reisleider Verre Bestemmingen is een specialisatie op de Reisleider opleiding en is toegankelijk voor alle afgestudeerde Reisleiders, voor reisleiders in opleiding of mensen die werkzaam zijn in de sector of gelijkwaardig door ervaring. Extra toelichting inzake toelating kan steeds vrijblijvend bekomen worden.

Voorkennis

Deze nieuwe opleiding staat open voor wie al (gecertificeerd) reisleider is. Er wordt dus verondersteld dat je de basiskennis en ervaring al behoorlijk onder de knie hebt of die aan het verwerven bent.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De opleiding Reisleider Verre Bestemmingen is een specialisatie op de Reisleider opleiding en bestaat uit 6 zogenaamde 'facultatieve' modules van een ondernemerschapstraject waarvan er minstens 3 verplicht gevolgd moeten worden aangevuld met een reis op een 'verre bestemming':

 • de module 'Specifieke reisleidersvaardigheden op verre bestemmingen' - 80 u
 • de module 'Verre bestemming Midden- en Zuid-Amerika en Antarctica' - 80 u
 • de module 'Verre bestemming Azië' - 80 u
 • de module Verre bestemming Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, Oceanië'- 80 u
 • de module 'Verre bestemming Afrika' - 80 u
 • de module 'Specifieke Reisleidersvaardigheden op verre bestemmingen in de praktijk' - 58 u (= REIS)

Uiteraard spreekt het voor zich dat het volgen van alle inhoudelijke modules aangeraden wordt om je horizon en de bijhorende tewerkstellingsmogelijkheden zo breed mogelijk te houden.

Deze modules zullen gespreid worden over 2 cursusjaren en beslaan in totaal 458 lesuren. Er zal elke zaterdag les zijn en er worden minstens 2 meerdaagse reizen gepland per cursusjaar (onder voorbehoud van voldoende interesse). De bestemming van de reizen is naar de continenten die aangeboden worden in het lopende cursusjaar. Dit alles wordt ieder jaar aangevuld met enkele extra lessen (zogenaamde uren aanvullende praktijk) vooral in functie van de uit te voeren reizen.

We kunnen de diverse modules opdelen in 3 grote blokken:

1. Reisleidersvaardigheden (module 'Specifieke Reisleidersvaardigheden op verre bestemmingen')

Deze module beslaat 80 uur (20 sessies van 4 lesuren).

In principe zal deze module maar om de 2 jaar ingericht worden (zie hieronder * ).

Hier komen vooral heel veel praktische onderwerpen aan bod. Het profiel van de reisleider Verre Bestemmingen, informatieverwerving, bezoek en werking van een luchthaven, hygiëne en (exotische) ziektes, groepsdynamica en conflictbeheersing met kleine groepen voor langere duur, de reismarkt en de werkmogelijkheden, wat te doen bij problemen en noodgevallen, reiswetgeving, duurzaam toerisme, ...

Hiervoor zal mede een beroep gedaan worden op specialisten of gastdocenten "uit het veld" en ook een gericht bezoek behoort tot de mogelijkheden.  

Er zijn geen examens op het einde van deze module, wel taken in de loop van het jaar (waarvan 2 schriftelijk en 2 mondeling). Het uitgangspunt is dat je van bij de start je specialisatie/voorkeur kenbaar maakt: welk continent en welk(e) land(en) daarin. Je taken zullen grotendeels ook in functie daarvan zijn om extra of dubbel werk te vermijden.

2. Verre Bestemming inhoudelijk per continent (4 diverse modules grosso modo per continent)

Deze modules beslaan telkens 80 uur (20 sessies van 4 lesuren).

Er wordt grofweg een opdeling gemaakt in 2 blokken: 40u of 10 sessies aardrijkskunde en 40u of 10 sessies geschiedenis & cultuur.

Bij 'aardrijkskunde' komt zowel de zogenaamde 'fysische' als 'menselijke' aardrijkskunde aan bod met dus ook aandacht voor het dagelijkse leven, de infrastructuur enz.

Bij 'geschiedenis & cultuur' is er ook aandacht voor folkore, gebruiken, religie enz.

Het spreekt voor zich dat bepaalde thema's raakvlakken zullen hebben met elkaar.

Voor 2015-2016 zijn Latijns-Amerika en Azië gepland.

Voor 2016-2017 worden dat Afrika en Noord-Amerika/Oceanië.

Die opbouw wordt dan de komende jaren telkens herhaald, tenzij de interesse van potentiële deelnemers een bijsturing zou vragen. (zie ook hieronder * ).

In principe kies je voor één specialisatie (land) en dus één continent. Maar wellicht zijn velen,  als wereldreiziger en reisleider, inhoudelijk geïnteresseerd in meerdere continenten. De lessen zijn zo geschikt dat steeds beide inhoudelijke modules gevolgd kunnen worden binnen hetzelfde cursusjaar.

Er is telkens een (schriftelijk) examen op het einde van de module.

3. Praktijk - studiereis (module 'Specifieke Reisleidersvaardigheden op verre bestemmingen in de praktijk').

Dit onderdeel omvat 58 uur.

waarvan 3 sessies van 4u (zaterdagnamiddagen) voorbereiding, organisatie en afspraken, en één sessie eindevaluatie van de uitgevoerde reis achteraf. De overige uren zijn dan natuurlijk de eigenlijke proefreis zelf.

Het unieke aan deze opleiding is dat wij wel degelijk een wereldreis maken naar het continent dat in de inhoudelijke theoriemodule 1of 2 uitgediept wordt. Uiteraard zorgt dit voor een bijhorend financieel plaatje. Die reis moet de cursist evenwel als een belangrijke  investering en verrijking zien. En een noodzakelijke basisvoorwaarde om later goed beslagen aan de bak te komen.

De cursist wordt gedurende de reis beoordeeld en dient achteraf nog een schriftelijke evaluatie te maken.

Voor 2016 zijn er 2 reizen voorzien: Mexico en China. Deze gaan door met min. 8 en max. 15 deelnemers. Uiteraard is er plaats voor familie, vrienden of andere geïnteresseerden en reisleiders. Maar de deelnemers aan de opleiding gaan voor! Voorlopig vooropgestelde data zijn tussen 26/03 en 10/04 (de Paasvakantie) en tussen 5/05 en 15/05 (van Hemelvaart tot Pinksteren). De eindbeslissing zal vooral genomen worden in samenspraak met de kandidaat-cursisten. Andere data en bestemmingen kunnen de komende jaren ongetwijfeld aan bod komen.

De reis is NIET verplicht te volgen, doch wel essentieel voor het behalen van de titulatuur 'Reisleider Verre Bestemmingen'. Wie - met alle begrip - om bv. agenda-redenen of budgettaire redenen dit jaar niet kan deelnemen aan de reis kan dit nog steeds bij een volgende organisatie opnieuw aansluiten (op voorwaarde dat er dan voldoende deelnemers zijn). De reis zal uiteraard niet noodzakelijk naar dezelfde bestemming/hetzelfde continent zijn.

(*) De specialisatie Reisleider 'Verre Bestemmingen' zal 'cyclisch' aangeboden worden. Om de 2 jaar wordt de (volledige) cyclus herhaald.

 • jaar 1: modules 'Azië' en 'Midden- en Zuid-Amerika en Antarctica' + bijhorende reis,
  + module 'specifieke reisleidersvaardigheden op verre bestemmingen'.
 • jaar 2: modules 'Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, Oceanië' en 'Afrika' + bijhorende reis
  + module 'specifieke reisleidersvaardigheden op verre bestemmingen' (enkel bij voldoende nieuwe kandidaten).

Hierna wordt de cyclus hernomen.

Wil je meer weten?

FotoPatrick Gyselinck
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Regiomanager

Patrick Gyselinck

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

Dé reisleideropleiding in Vlaanderen! Een autocar zonder reisleider is eigenlijk een autobus. Het wordt pas een toerismemiddel als er een reisleider aan boord is!
 • icon Nog niet gekend
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend