Sociale wetgeving in de praktijk!


Een opleiding die niet vlug verdampt!
#140840
#Opleiding #HRM

Introductie

Arbeidsrecht, sociale wetgeving en payroll worden in deze opleiding vertaald naar de impact ervan in de praktijk van elke dag.

Omschrijving

1. Unieke format

Verschillende opleidingen over sociaal recht of wetgeving beperken zich tot een paar sessies die ogenschijnlijk het volledige scala aan expertisen met bijhorende theorieën, termen en begrippen aanhalen. Anders dan deze opleidingen die vlug verdampen is deze lessenreeks ambitieuzer en eerlijker.

Hoewel we ons beperken tot het strikte minimum om uw toepasbare kennis dag na dag daadwerkelijk te kunnen inzetten, gaan we toch voor voldoende kwaliteit en diepgang.

2. Duurzame expertise in haalbare termijn

Als HR-verantwoordelijke of HR-medewerkers heb je een functie die én veelzijdig én inhoudelijk zeer divers is. Iedereen verwacht van jou dat je uitgebreide én praktische kennis hebt over personeelsbeleid, payroll én sociale wetgeving. Nochtans is niets evident gezien de uitgebreidheid van de deelexpertisen en de sociaalwettelijke actualiteit die zeer frequent wijzigt. Toch verwachten directie en medewerkers van jou een vlug en correct antwoord, tot in de details.

3. Praktijkgericht en actueel

Deze opleiding zal je niet alleen een heropfrissing geven van een aantal wettelijke elementen maar ook diepgaander inzoomen op bepaalde deelaspecten die momenteel actueel óf voor jou van bijzonder belang zijn. Je zult in de mogelijkheid zijn om te blijven stilstaan bij je eigen ervaring en actualiteit en hierdoor jouw praktische kennis van het arbeidsrecht en de sociale wetgeving verbeteren.

4. Praktijksprekers

De docenten spreken niet enkel vanuit theorie, of toch niet vanuit een academische ingesteldheid. Wat essentieel is, is jouw praktische kennis verhogen. De droge, theoretische inzichten m.b.t. arbeidsrecht, sociale wetgeving en payroll worden vertaald naar de impact voor de praktijk van elke dag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-managers, directeurs P&O, HR-verantwoordelijken, personeelsverantwoordelijken
 • HR-business partners, HR-officers
 • Payrollsadministrators
 • Adviseurs mbt personeelszaken, HR-consultants

Voorkennis

Voorkennis van sociale wetgeving is niet vereist maar aangeraden.

Methodologie

 • Er is een mix van theorie en praktijk wanneer nodig om de praktijkvoorbeelden en cases te kunnen uitwerken
 • Vooral de cases van de deelnemers zelf kunnen dienen als exemplarisch materiaal
 • Oefeningen worden in groep aangepakt
 • Er zijn geen testen of examens voorzien. De resultaatsverbintenis ligt hem in de praktische vertaalslag en praktische bruikbaarheid voor alle deelnemers
sociale-wetgeving-2-4_2014-840.jpg

Programma

Deel 1: ARBEIDSRECHT (5 sessies)

In deze praktische en pragmatische opleiding 'Sociale wetgeving' neemt dit vak een centrale plaats in. In feite levert dit vak 'Arbeidsrecht' de theoretische onderbouw van een groot deel van deze opleiding. Het is dan ook evident dat de deelnemer die de functie van HR-verantwoordelijke, -officer of -businesspartner heeft over een gedegen en actuele kennis van het arbeidsrecht beschikt en deze kennis ook in de praktijk kan toepassen. Komen aan bod:

 • de basisregels i.v.m. het selecteren, aanwerven en onthaal van personeel
 • de basisregels m.b.t. reglementering en procedures bij de aanwerving van werknemers van zowel Belgische als vreemde nationaliteit
 • de wetgeving en reglementering i.v.m. het sluiten van arbeidsovereenkomsten (omtrent aard, rechtsbronnen, formules, vorm, rechten en plichten van werkgever en werknemer) toepassen
 • de diverse soorten en vormen van arbeidsovereenkomsten (ook de bijzondere en aanverwante statuten) opsommen en de mogelijkheden ervan weergeven
 • nauwkeurig weergeven welke elementen deel uitmaken van de inhoud van een arbeidsovereenkomst en welke formaliteiten daarbij moeten vervuld worden
 • de reglementering m.b.t. het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunnen toepassen

Deel 2: WELZIJNSWETGEVING, ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN (2 sessies)

Binnen elke onderneming waar personeel tewerkgesteld is, komen vraagstukken met betrekking tot het welzijn van de werknemers frequent aan bod. Je leert de verplichtingen van de werkgever kennen mbt:

 • arbeidsveiligheid
 • gezondheid
 • psychosociale belasting
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de werkplaats
 • intern leefmilieu
 • pesten, agressie en OSGW

Deel 3: RSZ-WETGEVING (1 sessie)

 • Berekeningsbasis van de bijdragen
 • Begrip loon inzake sociale zekerheid
 • Wat is geen loon?
 • Betaling der bijdragen
 • RSZ-bijdragen per categorieën van werknemers
 • Vermindering der bijdragen (toepassingsgebieden, voorwaarden)
 • Sancties, burgerlijke strafsancties
 • Frauduleuze praktijken

Deel 4: JAARLIJKSE VAKANTIE (1 sessie)

Je leert de wetgeving op de jaarlijkse vakantie voor arbeiders en bedienden beheersen.

Op basis van deze wetgeving leer je efficiënt de correcte berekening van de respectievelijke bedragen uitvoeren:

 • voor arbeiders
 • voor bedienden
 • vakantiegeld voor jeugdige en oudere arbeiders en bedienden
 • bijzondere gevallen

Deel 5: ZIEKTE/INVALIDITEIT EN SOCIALE BIJSTAND (1 sessie)

 • Gezondheidszorg: de terugbetaling voor loontrekkenden
 • De ziekte-uitkeringen: algemene regeling loontrekkenden

Deel 6: VERZEKERINGEN (1 sessie)

 • Verzekering arbeidsongevallen, waarborgen, bijzonderheden
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering
 • Andere: reisverzekering, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, alle bouwplaatsrisico's, verzekeringen voor specifiek sectoren

Deel 7: LOON EN LOONBEREKENING (2 sessies)

 • De volledige berekening van alle elementen die te maken hebben met betaling van lonen, bezoldigingen of vergoedingen aan een personeelslid snel en efficiënt uitvoeren
 • De basisbegrippen i.v.m. fiscaliteit kennen en hanteren
 • De berekeningen i.v.m. al deze belastingen efficiënt uitvoeren

Deel 8: PENSIOENEN (2 sessies)

 • Een pensioenaanvraag begeleiden en tevens weten welke rechten en plichten er zijn voor de (toekomstig) gepensioneerde
 • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het werknemerspensioen berekenen
 • Vanuit de meest diverse beroepsloopbaansituaties en gezinstoestanden het pensioen voor de zelfstandige berekenen
 • De verschillende pensioenpijlers

Deel 9: GROEIPAKKET (1 sessie)

Deel 10: WERKLOOSHEID (2 sessies)

 • Weten wie en in welke omstandigheden recht heeft op werkloosheidsuitkering
 • De procedures kennen in geval van uitsluiting, sancties en beroep
 • De bestaande wetgeving i.v.m. SWT, loopbaanonderbreking, ... toepassen
 • Behandeling van de belangrijke items uit de werkloosheidsverzekeringswetgeving
 • Wetgeving met raakvlakken tot werkloosheidsreglementering

Deel 11: INTERNATIONALE TEWERKSTELLING (1 sessie)

Internationale tewerkstelling is niet meer weg te denken uit de dagelijkse werking van elke personeelsdienst: Belgische werknemers hebben opdrachten in buitenland, buitenlandse werknemers komen werken in België. Waarmee moet rekening worden gehouden op vlak van:

 • sociale zekerheid
 • arbeidsrecht
 • fiscaliteit

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de verplichtingen met betrekking tot werken met buitenlandse onderaannemers op de werkvloer.

Deel 12: SPECIALE TOPICS (1 sessie)

Bepaalde onderdelen van een bestaande module worden gedetailleerder behandeld.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Getuigschrift

De deelnemers die de volledige cyclus volgen bekomen een certificaat dat erkend is door SBM.

Alle docenten zijn vakspecialisten met jarenlange praktijkervaring:

 • Dirk Durivet, sedert vele jaren adviseur sociale wetgeving voor KMO bij de dienstenorganisatie Liantis
 • Jan Vrielynck, arbeidsgeneesheer, diensthoofd bij de arbeidsgeneeskundige dienst Liantis
 • Luc Vervaeke, adviseur werkloosheidsbureau Kortrijk
 • Mark Durivet, business Analist bij Liantis
 • Bruno Vanoverbeke, pensioenadviseur CM Zuid-West Vlaanderen
 • Lieveke Vantieghem, payroll expert en VTO verantwoordelijke
 • Kristel Bultinck, KidsLife Liantis
 • Anneleen Wydooghe, HR experte Vandelanotte
 • Stefan Denayer, is zaakvoerder van Pragmats BVBA en heeft als "hard" HR consultant een heldere en pragmatische kijk op sociaal juridische issues

"Doordat ik werkzaam ben in HR en een vooropleiding personeelswerk heb gehad, had ik voldoende achtergrond om aan deze cursus deel te nemen. De verschillende lesgevers zijn werkzaam in het werkveld en weten bijgevolg goed de theorie te toetsen aan de realiteit. Het was een verrijking om bij alle topics nog eens stil te staan en de moeilijkheden te kunnen navragen vanuit de praktijk."

Eveline Pattyn, HR Officer bij Vandelanotte

"De opleiding is een A-Z opleiding met een focus op de basis en biedt de mogelijkheid om op een interactieve wijze dieper in te gaan op (actuele) onderwerpen.

Aan te raden voor (startende) HR-medewerkers die graag op korte tijd een stevige basis aanleggen om onmiddellijk toe te passen in de praktijk."

Melanie Balcaen, Finance & HR Support Pharma.be

"Na mijn studie 'bachelor in het sociaal werk' is dit mijn eerste werkervaring. De opleiding was dan ook een evidente keuze om de basiskennis op te frissen en te beheersen. De cursus heeft mij veel nieuwe informatie kunnen verschaffen die zeker van toepassing is in deze sector. De opleiding is zowel geschikt voor personen die geen kennis hebben over de sociale wetgeving als voor personen die deze wensen op te frissen. Aangezien de wetgeving voortdurend in beweging is, kan ik deze opleiding zeker aanbevelen. Zeer aangename lesgevers waar je steeds bij terecht kan voor vragen."

Glenna De Naeyer, personeelsdienst van Denderland-Martin en Röchling Automotive Gijzegem