Specialisatie reisleider Battlefieldtoerisme-herdenkingstoerisme

Unieke inhoudelijke opleiding tot 'Battlefield Guide' / Gids herdenkingstoerisme.
 • icon Vanaf 12-09-2024
 • icon Roeselare
 • icon 3 jaar
 • icon 768,35 incl. BTW (1ste jaar)
Schrijf in
 • icon Vanaf 12-09-2024
 • icon Roeselare
 • icon 3 jaar
 • icon 768,35 incl. BTW (1ste jaar)

Introductie

Specialisatie Reisleider 'Battlefield- & Herdenkingstoerisme' – historiek


Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar WO I werd in 2013, onder impuls van Luc Glorieux, bij SYNTRA West gestart met de meest uitgebreide lessenreeks over Wereldoorlog I. Daar WO I niet los gezien kan worden van de (voor-)geschiedenis werd uitzonderlijk veel aandacht besteed aan de aanloop van de wereldoorlog.


Het 'globale aspect' van de oorlog werd benadrukt, waarbij de aandacht niet beperkt werd tot het 'klassieke' westers front. Uiteraard kwamen ook de gevolgen van WO I – tot op heden – aan bod. Elk conflictin de geschiedenis komt immers niet 'uit de lucht gevallen' en de gevolgen zijn soms nog eeuwen voelbaar. In aparte lessenreeksen 'specifieke naties' werd dieper ingegaan op de toestand in en de betrokkenheid van de diverse betrokken landen tijdens WO I. De lessenreeks liep onverminderd voort van 2013 tot 2018 waarbij diverse thema’s apart uitgediept werden. Deze konden steeds losstaand gevolgd worden door elke geïnteresseerde. Ook in de toekomst blijven we dit verder organiseren.


Om het 'hoe en waarom' van een conflict in al zijn complexiteit te begrijpen is het ook nuttig om inzicht te verwerven in items zoals krijgsgeschiedenis, 'militaire geografie', wapen- en munitieleer, specifieke oorlogen, strategie en tactiek, enz. Als het ware de 'geschiedenis van het oorlogsvoeren'. Ook de geopolitieke geschiedenis van de oudheid tot op heden, met als kapstok de conflicten, oorlogen, veldslagen en markante figuren die bepalend geweest zijn voor onze (wereld-)geschiedenis. Dit is het basisuitgangspunt voor de unieke

'specialisatie Reisleider Battlefield- & Herdenkingstoerisme'.


Historisch besef, en kennis en inzicht in deze materie, zijn een onmiskenbare meerwaarde voor de 'Battlefield Guide' of Gids herdenkingstoerisme (in spé).

De eerste cycli hebben gezorgd voor een netwerk van geïnteresseerden en gepassioneerden die zich verder willen blijven bijscholen en die blijven samen komen om ervaringen en kennis uit te wisselen.


In september 2024 start de module 'Specifieke oorlogen en veldslagen NA 1800' waarop elke geïnteresseerde kan aansluiten. In het volgende najaar start aansluitend minstens weer één volgende module uit het traject.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding Reisleider Battlefield- en Herdenkingstoerisme is een specialisatie op de Reisleider opleiding en is toegankelijk voor alle afgestudeerde Reisleiders of Gidsen, voor reisleiders of gidsen in opleiding, voor mensen die werkzaam zijn of zouden willen zijn in de sector van het Battlefield- en Herdenkingstoerisme of gelijkwaardig door ervaring. Hier kan van afgeweken worden mits gegronde motivatie.

Extra toelichting inzake toelating kan steeds vrijblijvend bekomen worden.


Het gaat om een officiële opleiding met een opgelegd curriculum en een aantal te verwerven competenties. Wie slaagt ontvangt een diploma of getuigschrift, erkend door de Vlaamse overheid. Personen die de opleiding volgen uit interesse zijn welkom, maar dienen dezelfde competenties te verwerven om door te gaan naar de volgende modules (dat betekent: deelname & slagen voor alle examens).

Voorkennis

Het traject Reisleider Battlefield- en Herdenkingstoerisme is een specialisatie op de Reisleider opleiding. De modules in dit traject zijn overwegend inhoudelijk van aard en de praktijk is specifiek in functie van deze specialisatie. De basis reisleider- en gidsentechnieken worden dus als verworven beschouwd; idealiter in onze reisleideropleiding, of in onze gidsenopleiding, of via een andere opleiding of door ervaring.


Een basis computerkennis en tekstverwerking (Word, Powerpoint, etc.) en daarbij dus ook toegang tot een computer en mailverkeer is aan te raden, aangezien er o.a. verwacht wordt dat je in het kader van evaluaties en examens een opdracht maakt. Ook alle communicatie omtrent de opleiding verloopt digitaal.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De opleiding Battlefield & Herdenkingstoerisme is een specialisatie op de Reisleider opleiding en bestaat uit 3 modules van een ondernemerschapstraject.

Deze modules worden gespreid over 3 (cursus)jaren en beslaan in totaal 422 lesuren.

 • de module 'Algemene aspecten inzake krijgsgeschiedenis' – 150u
 • de module 'Specifieke oorlogen en veldslagen voor 1800' – 116u
 • de module 'Specifieke oorlogen en veldslagen na 1800' – 156u
 • facultatieve module 'Wereldoorlog I' – 104u (*)

We werken met 1 vaste les avond per week (donderdag) en aangevuld met minstens 1 (meerdaagse / facultatieve) studiereis per jaar en mogelijk enkele extra lessen indien er noodzaak is om op bepaalde thema’s dieper in te gaan of om in te spelen op de (herdenkings-) actualiteit.


Module 'Algemene aspecten inzake krijgsgeschiedenis' – 150u  

voorziene start: oktober 2025. Wordt eerder ingericht bij voldoende kandidaten. Meldt u vrijblijvend aan voor opname op de wachtlijst. (*)


Inhoudelijk beoogt deze module het uitbreiden van de inzichten over:

 • Krijgsgeschiedenis - tijdslijn
 • Regels en principes van de krijgskunst
 • Militaire organisatie (Land-, lucht- & zeestrijdkrachten)
 • Militaire planningscyclus
 • Offensieve en defensieve operaties
 • Speciale tactieken & -operaties
 • Oorlog op zee / oorlog in de lucht
 • Joint operations / combined joined operations
 • Burchten-, vestings-, forten- en bunkerbouw
 • Wapenkunde, munities, belegeringsmateriaal, … e.d.
 • Militaire aardrijkskunde
 • Strategie en strategisch denken
 • Geostrategie - geopolitiek
 • Vredesstrategie en -geschiedenis, conventies en vredesbewegingen
 • Grote militaire theoretici - strategen
 • Excursie(s) / modelreizen op te terrein

De inhoud is richtinggevend en niet-limitatief. Er kan steeds bijgestuurd worden door bv. evaluatie van een vorige organisatie, door het inspelen op de actualiteit, door nieuwe verworven inzichten, door inbreng van nieuwe docenten, enz.  Inhoudelijk wordt zo veel mogelijk afgestemd op de 2 modules ‘Specifieke oorlogen en veldslagen’. De modules kunnen wel onafhankelijk van elkaar gevolgd worden.


Module 'Specifieke oorlogen en veldslagen voor 1800' – 116u

voorziene start: oktober 2026

In deze module komen volgende thema’s aan bod (niet limitatief, niet bindend en willekeurig opgesomd):

 • Oudheid (Grieken , Etrusken, Romeinen, Carthago, Djengis Khan, …)
 • Vroege Middeleeuwen, Volksverhuizingen
 • Kruisvaarten
 • Chinese Keizerrijk
 • De Honderdjarige oorlog
 • De Engelse oorlogen
 • De Ottomaanse oorlogen
 • De Italiaanse oorlogen
 • De Tachtigjarige oorlog
 • De Dertigjarige oorlog
 • Oorlogen Lodewijk XIV, successieoorlogen
 • De Zevenjarige oorlog
 • De Amerikaanse oorlogen

Module 'Specifieke oorlogen en veldslagen na 1800' – 156u

voorziene start: september 2024

In deze module komen volgende thema’s aan bod (niet limitatief, niet bindend en willekeurig opgesomd):

 • De Revolutionaire en Napoleontische oorlogen
 • 1830-1831
 • Oorlogen 19e eeuw, nationalisme, eenmakingen
 • Amerikaanse oorlogen
 • Aziatische oorlogen
 • Afrikaanse oorlogen
 • 1870-1871
 • Balkanoorlogen
 • Wereldoorlog I & II
 • Oorlogen tussen de twee wereldoorlogen
 • Kolonisatie- en dekolonisatieoorlogen
 • Koude oorlog
 • Oorlogen na de koude oorlog / recente conflicten

module 'Wereldoorlog I' (facultatief) – 104u

Wordt eerder ingericht op vraag / bij voldoende kandidaten. Meldt u vrijblijvend aan voor opname op de wachtlijst (*) of schrijf hier in voor cursusjaar 2024-2025.

Inhoud van deze module (niet limitatief):

 • Oorzaken en aanleiding van Wereldoorlog I
 • Specifieke veldtochten, fronten en veldslagen 1914-1918
 • Het Belgisch verhaal in Wereldoorlog I
 • Diverse omkaderende thema's Wereldoorlog I
 • Het Belgisch verhaal in Wereldoorlog I
 • Excursie
 • Examens/opdrachten

(*) Meld je zonder verdere verplichtingen aan voor opname in de wachtlijst voor toekomstige module(s). Je wordt dan vrijblijvend ingelicht over een concrete startdata van zodra bekend.Voor wie nog geen reisleider is, werd de specialisatie ‘Battlefield- & Herdenkingstoerisme’ zo ontwikkeld en zo gepland, dat ze te combineren valt met de opleiding reisleider die parallel loopt op zaterdag.

Bijkomende info

Waar en wanneer

Syntra West campus Roeselare


Duur

 • 3 cursusjaren voor de opeenvolgende modules Algemene krijgsgeschiedenis en Specifieke oorlogen voor en na 1800.
 • Telkens 1 sessie per week op donderdagavond voor de module die start in het najaar 2024.
 • 39 sessies + minimaal 1 (facultatieve) studiereis per jaar.  (= min. aantal sessies / kan nog lichtjes wijzigingen i.f.v. de ontwikkelingen tijdens de opleiding / studiereizen zijn meestal in het weekend / geen les in de schoolvakanties)

De module Wereldoorlog I wordt afzonderlijk cyclisch aangeboden +/- om de 3 jaar of eerder bij voldoende kandidaten.

 

Start eerstvolgende module

September 2024, telkens op donderdag van 19 tot 22.30 uur.  

Studiereizen gaan door op zaterdag en/of zondag of meerdaags. (reizen zijn steeds optioneel)

 • De eerste weken na de start van een module kan u nog steeds aansluiten!

 

Inschrijvingsgeld

Studiereizen worden apart aangeboden en aangerekend tegen een gunsttarief voor de huidige cursisten.

Reisleiders FBAA, leden van War and Remembrance en reisleiders en gidsen in opleiding bij SYNTRA West krijgen 10% korting.

Deze opleiding kan NIET betaald worden met werknemerscheques (situatie maart 2024).


Inlichtingen en inschrijvingen

bij voorkeur via onze website: contactformulier en inschrijvingsformulier

of via:


lessenrooster

Je ontvangt een lessenrooster voor het volledige cursusjaar uiterlijk bij aanvang van de opleiding.

Lessenroosters zijn niet-bindend. Omdat wij zo veel mogelijk werken met mensen uit de praktijk kunnen er zich wijzigingen voordoen. We doen er alles aan om dit te vermijden doch kunnen dit nooit volledig uitsluiten.Syntra West, dat zijn opleidingen dóór ondernemers vóór ondernemers. Tijdens deze opleiding bereiden wij je voor op het zelfstandig uitvoeren van het beroep waarvoor je studeert.

Aanvullend op je opleiding, kan je bij ons ook terecht voor starterscoaching. Het attest bedrijfsbeheer is sedert 1/9/2018 niet langer een verplichting om op te starten als zelfstandige in Vlaanderen. De afschaffing betekent niet dat de nood aan een goede voorbereiding voor de opstart van een zelfstandige wegvalt. Onze "Start me up" opleiding geeft je inzicht in de haalbaarheid en winstgevendheid van jouw ondernemersidee. Je kan deze opleiding volgen voor, tijdens of na je beroepsspecifiek traject!


De prijs vermeld op de website is de prijs voor het cursusjaar 2024-2025.


In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusteksten, presentaties, interactief forum, etc. beschikbaar zijn voor de cursisten.

Cursusteksten en presentaties worden digitaal ter beschikking gesteld door Syntra West via het cursistenplatform.


Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en het slagen voor alle examens/opdrachten per module ontvangt elke deelnemer een module-getuigschrift erkend door de Vlaamse Overheid.


Om een erkenning van de specialisatie 'Reisleider Battlefield- en Herdenkingstoerisme' bij de FBAA te bekomen met de bijhorende Reisleiderkaart en een opname in de reisleiderpool van de FBAA, dient de deelnemer de 3 hoofdmodules behaald te hebben binnen het SYNTRA netwerk én afgestudeerde Reisleider FBAA/SYNTRA te zijn. Indien de basisopleiding Reisleider later afgewerkt wordt, kan men ook steeds nog daarna de bijhorende erkenning van de specialisatie 'Reisleider Battlefield- en Herdenkingstoerisme' bekomen met de bijhorende Reisleiderkaart en de opname in de reisleiderpool.

Locaties en data


Vanaf 12-09-2024
3 jaar
Schrijf in

€ 768,35 incl. BTW (1ste jaar)

Planning

do (12/09/2024) 18:30 - 22:00
do (19/09/2024) 18:30 - 22:00
do (26/09/2024) 18:30 - 22:00
do (03/10/2024) 18:30 - 22:00
do (10/10/2024) 18:30 - 22:00
do (17/10/2024) 18:30 - 22:00
do (24/10/2024) 18:30 - 22:00
do (07/11/2024) 18:30 - 22:00
do (14/11/2024) 18:30 - 22:00
do (21/11/2024) 18:30 - 22:00
do (28/11/2024) 18:30 - 22:00
do (05/12/2024) 18:30 - 22:00
do (12/12/2024) 18:30 - 22:00
do (19/12/2024) 18:30 - 22:00
do (09/01/2025) 18:30 - 22:00
do (16/01/2025) 18:30 - 22:00
do (23/01/2025) 18:30 - 22:00
do (30/01/2025) 18:30 - 22:00
do (06/02/2025) 18:30 - 22:00
do (13/02/2025) 18:30 - 22:00
do (20/02/2025) 18:30 - 22:00
do (27/02/2025) 18:30 - 22:00
do (13/03/2025) 18:30 - 22:00
do (20/03/2025) 18:30 - 22:00
do (27/03/2025) 18:30 - 22:00
do (03/04/2025) 18:30 - 22:00
do (24/04/2025) 18:30 - 22:00
di (29/04/2025) 18:30 - 22:00
do (08/05/2025) 18:30 - 22:00
do (15/05/2025) 18:30 - 22:00
do (22/05/2025) 18:30 - 22:00
do (05/06/2025) 18:30 - 22:00
do (12/06/2025) 18:30 - 22:00
do (19/06/2025) 18:30 - 22:00
do (26/06/2025) 18:30 - 22:00

Duur

do 12-09-2024 t.e.m. do 26-06-2025

ADRES

Wil je meer weten?

FotoLissa Van Hecke
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Lissa Van Hecke

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

Dé reisleideropleiding in Vlaanderen! Een autocar zonder reisleider is eigenlijk een autobus. Het wordt pas een toerismemiddel als er een reisleider aan boord is!
 • icon Nog niet gekend
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend