#130289
#Opleiding #Groenzorg

Boomverzorger - voltijdse dagopleiding


Meer dan klimwerk alleen!

Introductie

Bomen goed verzorgen is nodig, als je ze wilt behouden voor de toekomst. Om bomen gezond, mooi en veilig te houden heb je heel wat kennis nodig. De cursus boomverzorger heeft de bedoeling om praktijkmensen uit de 'groene sector' die kennis, nieuwe inzichten en technieken bij te brengen. Boomverzorging is een ruim begrip dat handelt over het verzorgen van bomen, beginnend met de juiste soortkeuze over aanplanting tot het vellen van dode of hinderende bomen.

Deze éénjarige ondernemersopleiding boomverzorger biedt naast een grondige theoretische kennis over bomen en boomverzorging ook uitgebreide praktische initiatie in verschillende vakdomeinen zoals klim- en werktechnieken, vellen van bomen, ... Ook alle veiligheidsaspecten zoals o.a. veilig kettingzaaggebruik volgens de Europese standaarden en PBM's komen aan bod.

Bodemkunde, ziekten en plagen, wetgeving en bomenbeheersplannen zijn eveneens in het programma vervat.

 

De opleiding wordt verzorgd door zelfstandige boomverzorgers en/of vakspecialisten (opgeleiden ETW = European TreeWorker).

Na het volgen van deze dagopleiding en mits slagen voor de eindexamens krijg je een getuigschrift, uitgereikt door Syntra Vlaanderen en erkend door de Vlaamse regering.

Wij hopen jou binnenkort in Syntra West te mogen verwelkomen.

Omschrijving

Les op woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30. Stage is voorzien op maandag en dinsdag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die het beroep van boomverzorger willen aanleren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding, wel moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Niet-leerplichtig zijn
 • Medisch geschikt zijn: geen evenwichtsstoornissen hebben, voldoende fysieke, motorische, zintuiglijke,enz. vermogens bezitten (na te gaan aan de hand van een medische vragenlijst die de cursist naar waarheid moet invullen, ondertekenen en laten bevestigen door de behandelende arts)
 • Zonder hoogtevrees zijn
 • Voldoende motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen hebben om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen
boomverzorger-1-3_2013-289.jpg
boom-groen-tuin-boomverzorger-1-1_2013-289.jpg
boom-groen-tuin-boomverzorger-1-2_2013-289.jpg

Programma

Bomenkennis

algemene Doelstelling

 • Kennis hebben van de meest gebruikte bosbomen, park- en laanbomen
 • In staat zijn het aanbod van een boomkwekerij te kennen in functie van de gebruiksmogelijkheden

concrete Doelstelling

 • Het kunnen benoemen met Nederlandse en Latijnse benaming van de meeste voorkomende bosrassen, park- en laanbomen
 • De natuurlijke groeivorm (het silhouet) van de boom herkennen
 • Het hout van de desbetreffende bomen kunnen indelen in een welbepaalde kwaliteitsgraad; het verschil kennen tussen duurzaamheid, hardheid en buigzaamheid
 • De courante bosbomen, park- en laanbomen kunnen determineren, zowel op zomerkenmerken als winterkenmerken
 • Inzicht hebben in het aangeboden assortiment in functie van groeiplaats, mogelijkheden en beperkingen van de boom

Ergonomie-veiligheid

Algemene doelstelling

 • Inzicht hebben op het belang van een goede werkhouding
 • Inzicht hebben op de consequenties van het onveilig gebruik van machines
 • Weten wat het ARAB inhoudt en de voornaamste diensten op het vlak van veiligheid en gezondheid kennen
 • Weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de persoonlijke veiligheidsmiddelen

Concrete doelstelling

 • Een overzicht geven van de verschillende groeiafwijkingen of letsels die kunnen optreden bij het niet in acht nemen van een juiste werkhouding
 • Het aanleren van een juiste werkhouding i.f.v. het gebruik van machines en gereedschappen
 • Eerste hulp kunnen verstrekken bij een ongeval
 • In staat zijn in panieksituaties de gepaste diensten te contacteren (hulpdiensten, dokters,...) op basis van een vooraf opgemaakte lijst met potentiële hulpverleners.
 • De veiligheidsregels oordeelkundig hanteren tijdens het werken met machines.
 • Het leren kennen van de ARAB-voorschriften en EC-normen.
 • Het leren kennen en toepassen van de persoonlijke veiligheidsmiddelen

Gereedschappen

Algemene doelstelling

 • Het juiste doel, gebruik en onderhoud van zowel de klimuitrusting, de motorkettingzaag, het handgereedschap en de verschillende hulpstukken kennen
 • Veilig kunnen werken met de verschillende gereedschappen

Concrete doelstelling

 • De verschillende onderdelen van de motorkettingzaag, de handgereed-schappen en de verschillende hulpstukken nodig in de boomverzorging kunnen benoemen
 • De verschillende types motorkettingzagen kennen i.f. v. het inzetten van deze machines
 • De volledige opbouw van de motorkettingzaag kennen
 • Courante problemen met de motorkettingzaag detecteren en oplossen
 • Het juist en veilig gebruiken van zowel de motorkettingzaag, het handgereedschap en verschillende hulpstukken in de boomverzorging

Biologie van de boom

Algemene doelstelling

 • De biologische factoren kennen die bepalend zijn om een boom op een kwaliteitsvolle manier te verzorgen

Concrete doelstelling

 • De biologische groeifactoren van een boom kennen
 • Inzicht hebben in de groeiwijzen van een boom
 • Inzicht hebben in de relatie tussen de standplaats en de conditie van de boom
 • Inzicht hebben in de invloed van de conditie van een boom op aantastingen
 • Aan de lichaamstaal van een boom kunnen zien welke fouten er in zitten
 • Een overzicht geven van de courante groeistoornissen en aantastingen per boomsoort en heel goed herkenbare eigenschappen van deze gebrek-verschijnselen leren gebruiken in de praktijk
 • Aantonen dat men rekening kan houden met de omgevingsfactoren om tot de juiste vaststellingen te komen

Snoei en onderhoud van bomen - veiligheid

Algemene doelstelling

 • Inzicht krijgen in de verzorgingshandelingen voor bomen, rekening houdend met de speciale verzorgingsvereisten per boomsoort
 • Snoeitechnieken kunnen toepassen, nuttig om de vorming en groei van een boom te bevorderen, zonder daarbij te raken aan zijn natuurlijke vormgeving

Concrete doelstelling

 • Vanuit de fysiologische groei van een boom linken gaan leggen naar het hoe en waarom van wel bepaalde vormsnoei en takaanzet
 • Met gepaste snoeimethoden een boom met groeistoornissen terug een normale groei proberen te bewerkstelligen
 • Met gepaste snoeitechnieken ziekten kunnen verwijderen uit een boom zodat deze behoed wordt van velling, en er verder voor zorgen dat het uitzicht van de boom esthetisch blijft
 • Inzicht hebben in het belang van de binnenkruin voor de conditie van de boom

Bodemkunde

Algemene doelstelling

 • Inzicht hebben in de structuur van de bodem en in de werking van de bodemprocessen in functie van de activiteit als boomverzorger

Concrete doelstelling

 • De bodembestanddelen en bodemlagen kennen
 • Een link kunnen leggen tussen bodem en boomsoorten
 • Het ontstaan, het belang, de indeling en de kenmerken van bodemprofielen en bodemhorizonten kunnen uitleggen
 • Een profielboring kunnen uitvoeren op verschillende grondsoorten en de verschillende lagen kunnen aantonen (i.f.v. het nemen van grondmonsters)
 • De invloeden van de bodemstructuur op de boomgroei kunnen verwoorden.
 • De invloed van temperatuur in de bodem, de zuurtegraad, het vastleggings- of uitwisselingsvermogen van een grond kennen
 • De invloed van de zuurtegraad op de bomengroei leren kennen
 • Een bodemkaart en de textuurdriehoeksgrafiek kunnen lezen
 • Schematisch kunnen weergeven hoe de uitwisseling van voedingselementen werkt tussen bodem en plant
 • Ter plaatse de structuur van een bodem kunnen vaststellen

Techniek van het aanplanten en verplanten, groeiplaatsverbetering

Algemene doelstelling

 • Inzicht krijgen in het correct plaatsen van een boom rekening houdend met de boomsoort, bodemsoort, omgevingsfactoren, ...
 • De diverse steunmaterialen, omwindmaterialen en hulpmaterialen op gepaste wijze kunnen hanteren
 • De bomen in een zo optimaal mogelijke manier laten opgroeien, zowel rekening houden met de bodem als de omgevingsfactoren

Concrete doelstelling

 • Leren omgaan met spade en/of gemotoriseerde gatenboorden
 • Bij de aanplant en de verzorging van de diverse beplantingen de steun- en omwindmiddelen en hulpmiddelen kennen die dienen gebruikt te worden
 • Op gepaste wijze alle steun- en omwindmiddelen hanteren op het gepaste tijdstip, aangepast aan de diverse aanplantingen
 • Verschil in manier van werken bij het planten van park- en laanbomen en bomen voor bosbouw
 • Fouten die voortkomen uit het verkeerd (te diep) aanplanten kunnen herkennen
 • Leren de groei van bomen te stimuleren door de omgevingsfactoren zo optimaal mogelijk te manipuleren
 • Leren een opportuun oordeel vellen om een boom te gaan verplanten en de werkzaamheden te begeleiden of zelf uit te voeren

Klim- en werktechnieken in bomen

Algemene doelstelling

 • Inzichten krijgen in het op een veilige en accurate manier beklimmen van een boom
 • Ervan bewust zijn dat elke beklimming van een boom een andere situatie met zich meebrengt, dat steeds de veiligheid van zichzelf als de eventuele omstaanders primeert
 • Kennis hebben van de verschillende hulpmaterialen die nodig zijn voor een boomverzorger om op een degelijke manier te werken
 • Inzicht krijgen om bij de verschillende boomsoorten werken te kunnen uitvoeren waarbij de boomverzorger rekening houdt met de omstaande bomen en andere omgevingsfactoren

Concrete doelstelling

 • Kennismaking met de klimuitrusting van de boomverzorger: correct gebruik en veiligheidsvoorschriften
 • Uitleg van de verschillende materialen en touwen die kunnen bevestigd worden aan het klimharnas: correct gebruik en veiligheidsvoorschriften
 • De meest courante knopen die gebruikt worden in de boomverzorging, kunnen hanteren
 • Het belang van een grondman leren kennen en de juiste signalen kunnen geven
 • Leren op een soepele maar toch veilige manier de nodige verankeringen aanbrengen in een boom teneinde op een veilige manier de vereiste snoeitechnieken te kunnen uitvoeren
 • Manipuleren van takken d.m.v. touwen zodat hun valrichting gewijzigd wordt
 • Op een correcte en ergonomisch verantwoorde manier gebruik maken van zowel motorkettingzaag als handwerktuigen
 • Andere mogelijkheden leren kennen in het uitvoeren van de klim- en werktechnieken
 • Bij een ongeval of noodsituatie, goed de situatie kunnen inschatten en de juiste stappen ondernemen om, de boomverzorger in gevaar, in veiligheid te brengen

Vellen en rooien van bomen

Algemene doelstelling

 • Het veilig kunnen verwijderen van bomen rekening houdend met de eventueel omstaande bomen als omgevingsfactoren
 • De grootte en omvang van de boom kunnen inschatten

Concrete doelstelling

 • Leren correct de valrichting inschatten van een boom rekening houdend met de rechtheid van een boom, de windrichting en eventuele obstakels
 • Leren de valrichting van een boom manipuleren door specifieke sneden aan te brengen
 • De valrichting van bomen die te ver overhellen manipuleren m.b.v. touwen en andere hulpmiddelen
 • Takken verwijderen uit een boom, die een obstakel kunnen betekenen bij het vellen van een boom. Zo blijven de omstaande bomen gespaard van schade
 • De juiste zaagtechniek hanteren bij het opkuisen van een boom

Initiatie werkplanning en werkorganisatie

Algemene doelstelling

 • Een inventaris of stappenplan kunnen opmaken van de werkzaamheden die dienen uitgevoerd te worden bij wel bepaalde situaties, de materialen die nodig zullen zijn, personeel dat nodig zal zijn en een schatting naar kostprijs kunnen geven

Concrete doelstelling

 • Kennis hebben van de verschillende instanties die de boomverzorger kunnen helpen in het juist beoordelen van een probleemgeval
 • De informatie gekregen door de verschillende instanties correct interpreteren en een diagnose met eventuele oplossingsmogelijkheden bespreken met de klant
 • Beseffen dat er normen zijn voor het opstellen van een begroting voor de berekening van de aanbestedingssom bij aanneming van een bepaald werk
 • Leren gebruik maken van onderhoudscontracten om zo op regelmatige basis voorzien in verzorging
 • Inschatten welke materialen en/of hoeveel personeel er nodig zal zijn

Boombeleid en juridische aspecten

Algemene doelstelling

 • In de dagelijkse praktijk de vigerende wetgeving en reglementering in de bomensector toepassen

Concrete doelstelling

 • De wettelijke verplichtingen en rechten kennen en kunnen opzoeken in het veldwetboek, de wet op stedenbouw, Vlarem, ...
 • In staat zijn de belangrijkste plichten, opgelegd door de diverse reglemen-teringen toe te passen in de praktijk, door deze verplichtingen na te leven
 • Diverse hulpverlenende diensten contacteren, die kunnen bijstaan om de diverse reglementeringen na te leven
 • De gebruikelijke methoden voor de waardebepaling van een boom kennen
 • De voor- en nadelen van de gebruikte methoden kennen

In aanvullende praktijk bieden we boven het opleidingsprogramma de kettingzaagopleidingen volgens de Europese standaarden ECS en ECS2 aan. Deze extra opleidingen zijn inbegrepen in de kostprijs van de opleiding.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Cursusmateriaal

Je dient voor de praktijkmomenten van deze opleiding over eigen gereedschap en PBM's te beschikken:

 • Basisuitrusting vellen en snoeien (+/- € 350,00)
  • veiligheidsbroek met zaagbescherming
  • veiligheidschoenen met zaagbescherming
  • werkhandschoenenen veiligheidsbril
  • veiligheidshelm met kinband, gehoor- en gelaatsbescherming
 • Basisuitrusting klimtechnieken (+/- € 1150,00)
 • klimgordel, helm, leeflijn, klimtouw, prusiktouw, werpzakje, werplijn, karabijnhaak, cambiumsaver, ...