Examen Energiedeskundige type A

Voorwaarden en examenreglement
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Iedereen die over het getuigschrift van de basisopleiding energiedeskundige type A beschikt, kan rechtstreeks inschrijven voor het examen.

Omschrijving

Uiterlijk 12 maanden na de uitreikingsdatum van de basisopleiding kan je je registreren op de Energieprestatiedatabank als energiedeskundige type A.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Al wie de basisopleiding Energiedeskundige type A heeft gevolgd
 • Geschorste kandidaten die moeten slagen in het examen om opnieuw de taak van energiedeskundige te kunnen uitoefenen

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het examen energiedeskundige type A toetst volgende kennis:

 • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • het inspectieprotocol
 • de werking van de certificatiesoftware
 • de werking van de energieprestatiedatabank

Het examen bestaat verder uit twee delen:

 • Schriftelijk examen met meerkeuzevragen (1 uur)
 • Gevalstudie (3 uur)

Aanvullend examenreglement

Dit reglement is een aanvulling op het algemeen examenreglement van Syntra West. Iedereen die zich inschrijft voor de basisopleiding en/of het examen, onderschrijft ook meteen de inhoud van dit reglement.

Dit aanvullend examenreglement is van toepassing op het examen voor energiedeskundigen type A, zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.  

Artikel 1. Doel en doelgroep opleiding en examen

De basisopleiding heeft tot doel vakbekwame energiedeskundigen type A af te leveren die in staat zijn om op een correcte manier een energieprestatiecertificaat voor woningen te kunnen opstellen. Het examen toetst de kennis die in de basisopleiding verworven is.

Het examen Energiedeskundige type A richt zich naar iedereen die de basisopleiding Energiedeskundige type A heeft gevolgd aan een door het Vlaams Energieagentschap erkend opleidingscentrum.

Naast de cursisten van de basisopleiding Energiedeskundige type A, kunnen dus ook examinanten die de basisopleiding elders volgden, deelnemen aan het examen. Ook geschorste energiedeskundigen type A die opnieuw hun taak wensen uit te oefenen kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor het examen. Zij kunnen zich rechtstreeks online inschrijven voor het examen via de website.

Artikel 2. Organisatie van het examen en de ter beschikking gestelde faciliteiten en materialen

Voor het examen stelt Syntra West een computerlokaal ter beschikking met voor elke deelnemer een computer die toegang geeft tot de EPC-software, de veelgestelde vragen op www.energiesparen.be en het inspectieprotocol.

Artikel 3. Voorwaarden deelname en toegang tot het examen

Om te kunnen deelnemen aan het examen Energiedeskundige type A moet de examinant op de dag van het examen over een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot energiedeskundige type A beschikken. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden.

Geschorste energiedeskundigen worden toegelaten tot het examen als ze de schorsingsbrief van het VEA kunnen voorleggen.

Artikel 4. Werkwijze voor de inschrijving en de betaling van het examen

De examinanten schrijven zich rechtstreeks in via de website van Syntra West.

Inschrijven is mogelijk tot één dag voor het examen. De inschrijving is pas volledig wanneer ook het examengeld is betaald. De deelnemers van de basisopleiding betalen € 150 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben recht op één herkansing binnen de geldigheidsduur van het getuigschrift van de basisopleiding. Externe deelnemers betalen € 300 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben eveneens recht op één herkansing binnen de geldigheidsduur van het getuigschrift van de basisopleiding. Wie afwezig blijkt op het examen (inclusief herkansing) dient zijn/haar afwezigheid te staven. Alleen volgende omstandigheden worden aanvaard als wettige afwezigheid:

 • ziekte op basis van een medisch attest
 • geboorte of overlijden van een familielid (1ste en 2de graad) mits geldig attest,
 • dringende reden: ongeval of ziekenhuisopname van je partner of kind, bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtszitting telkens mits een geldig attest.

Indien de afwezigheid gewettigd is, krijgt de deelnemer de kans om kosteloos aan te sluiten bij de eerstvolgende (her-)examensessie, op voorwaarde dat deze binnen de geldigheid van het getuigschrift van de basisopleiding valt. Het attest dient binnen de 48 uren te rekenen vanaf de dag van de afwezigheid bezorgd te worden aan een medewerker uit het campusteam via de post of persoonlijke afgifte aan het onthaal van de campus waar het examen plaatsvindt.

Bij inschrijving gelden eveneens de algemene voorwaarden van Syntra West.

Artikel 5. Opbouw van het examen (exameninhoud, -vorm en -duur)

Het examen Energiedeskundige type A toetst volgende kennis:

 • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • het inspectieprotocol
 • de werking van de certificatiesoftware
 • de werking van de energieprestatiedatabank

Het examen energiedeskundige type A bestaat uit een theoretisch gedeelte onder de vorm van een schriftelijke test met meerkeuzevragen en een schriftelijk examen. Dit praktische deel bestaat uit examenvragen aan de hand van een gevalstudie.

5.1. Schriftelijk examen

Het theoretisch gedeelte omvat 20 meerkeuzevragen onder de vorm van een SET-test (computertest), waarbij uit 4 mogelijkheden telkens 1 of meerdere antwoorden gekozen dienen te worden. Deze 20 vragen beslaan het volledige inspectieprotocol, het werkboek en eventueel bijkomende informatie (bijvoorbeeld energiesparen.be/energiedeskundigetypeA). De examinandus maakt hiervoor gebruik van een eigen versie (papier of pdf) van het inspectieprotocol (eventueel voorzien van aantekeningen).

Het puntentotaal bedraagt 100. Een correct opgeloste vraag brengt 5 punten op. Een niet ingevuld of fout antwoord brengt geen punten op. Er is geen giscorrectie, gezien de kans op slagen door het willekeurig aanduiden van oplossingen geminimaliseerd wordt door de opbouw van de vragen (enkel de exacte combinatie van keuzemogelijkheden is correct) en het slagingspercentage.

Dit schriftelijk examen neemt maximaal 1 lesuur in beslag (50 minuten per lesuur). Om te slagen voor het theoretisch examen moet de examinant 60% behalen (60 punten).

De beoordeling van de meerkeuzevragen houdt geen rekening met mogelijke afwijkingen of interpretaties van de verkregen waarden in de antwoorden.

5.2. Gevalstudie

De schriftelijke proef gevalstudie bestaat uit een plan met bijkomende documenten en een vragenlijst waarin naar 20 specifieke waarden wordt gevraagd (bijvoorbeeld: het BV, het BBVO, het kengetal, de U-waarde van een bepaald schildeel, het type glas in een bepaald raam, behoort ruimte X tot het BV, ...). De examinant past de werkwijze uit het inspectieprotocol toe om tot een energieprestatiecertificaat te komen. Hij of zij maakt hiervoor gebruik van een eigen versie (papier of pdf) van het inspectieprotocol (eventueel voorzien van aantekeningen), een computer met toegang tot de certificatiesoftware, Excel en Sketch Up. Het gebruik van internet voor andere toepassingen dan de certificatiesoftware is niet toegestaan. Uittreksels uit de verplichte bronnen (tabel Verbond van de Glasindustrie, epbd.be, butgb.be en vibe.be) zullen deel uitmaken van de aangeleverde documenten, ter vervanging van de online informatie. Uit de ingevulde software haalt de cursist het antwoord op de 20 vragen uit de vragenlijst.

Er worden 20 specifieke vragen gesteld over de case. De verdeling van de te verdienen punten per vraag gebeurt in functie van het belang van het gepeilde aspect en de moeilijkheid in de specifieke gevalstudie. Voor te berekenen hoeveelheden (oppervlaktes, volumes,...) wordt volgende formule gehanteerd: score = ponderatie.max [ 1-(5.|((correcte waarde - ingevulde waarde)/correcte waarde)|);0]. Voor andere vragen (stappenplan, waarden uit het certificaat of de software, ...) wordt voor een correct antwoord de volledige ponderatie gegeven, voor een fout antwoord wordt nul gegeven.

Sommige vragen kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Indien men bijvoorbeeld het stappenplan voor het beschermd volume verkeerd heeft toegepast, kan men geen punten meer krijgen voor de waarde van het beschermd volume. Dit om te voorkomen dat rekenfouten een fout in de interpretatie goedmaakt en aldus toch nog punten oplevert.

De schriftelijke proef (gevalstudie) neemt 3 lesuren (50 minuten per lesuur) in beslag. In totaal zijn er 300 punten te verdienen. Om te slagen moet een examinant 60% behalen (180 punten).

Artikel 6. Beoordeling van het examen

De beoordeling van de meerkeuzevragen en de gevalstudie houdt geen rekening met mogelijke afwijkingen of interpretaties van de verkregen waarden in de antwoorden.

Om te slagen moet de examinant minstens 60 % per examenonderdeel behalen.

Artikel 7. Examenkansen

Een cursist/examinant die niet slaagt voor het examen kan binnen de geldigheid van het getuigschrift van de opleiding tot energiedeskundige type A meermaals deelnemen aan het examen. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden.

Elke examinant krijgt de mogelijkheid om één keer gratis te herkansen in de Syntracampus waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd.

Als een persoon op één van de twee onderdelen minstens 60% van de punten behaalt maar toch niet slaagt, kan hij/zij bij een volgend examen worden vrijgesteld van het onderdeel waarvoor hij/zij minstens 60 procent heeft gescoord. Als voorwaarde geldt wel dat hij/zij het examen in hetzelfde opleidingscentrum aflegt én binnen de 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding.

Artikel 8. Werkwijze meedelen examenresultaten

Binnen de veertien dagen na het beëindigen van het examen ontvangt elke examinant een quotatie-attest via e-mail met de behaalde resultaten. Een medewerker van Syntra West laadt de gegevens van alle examinanten, zowel geslaagd als niet geslaagd, in de Energieprestatiedatabank op.  

Artikel 9. Klachten- , fraude- en geschillenprocedure

9.1 Fraudeprocedure

SYNTRA kan tijdens het examen gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een examinant of die van collega-examinanten.

 • Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:
 • het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals onder meer beschreven in artikel 5
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een docent of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij/zij de examinant onmiddellijk aan. Deze moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op het examen.

Merkt een docent dat er sprake is van plagiaat of misbruik bij ingediende werken dan zal de lesgever dit gedeelte met een nul quoteren. Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij/zij in eerste lijn bij de verantwoordelijke van de SYNTRA-campus terecht en in tweede lijn bij SYNTRA Vlaanderen.

9.2 Klachtenprocedure

In geval van een klacht kan deze ingediend worden in eerste instantie bij de regiomanager: marie.vanlooveren@syntrawest.be

9.3 Geschillenprocedure

Wie zich inschrijft voor het examen energiedeskundige type A, verklaart zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden (bijlage 5B). Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De cursist stemt er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens (voornaam en naam, adres, werkgever, rijksregisternummer, e-mailadres) worden uitgewisseld met het Vlaams Energieagentschap.

Dit aanvullend examenreglement is geldig vanaf 1 april 2018.

Bijkomende info

Aanvullend examenreglement

Dit reglement is een aanvulling op het algemeen examenreglement van Syntra West. Iedereen die zich inschrijft voor de basisopleiding en/of het examen, onderschrijft ook meteen de inhoud van dit reglement.

Dit aanvullend examenreglement is van toepassing op het examen voor energiedeskundigen type A, zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.  

Artikel 1.  Doel en doelgroep opleiding en examen

De basisopleiding heeft tot doel vakbekwame energiedeskundigen type A af te leveren die in staat zijn om op een correcte manier een energieprestatiecertificaat voor woningen te kunnen opstellen. Het examen toetst de kennis die in de basisopleiding verworven is.

Het examen Energiedeskundige type A richt zich naar iedereen die de basisopleiding Energiedeskundige type A heeft gevolgd aan een door het Vlaams Energieagentschap erkend opleidingscentrum.

Naast de cursisten van de basisopleiding Energiedeskundige type A, kunnen dus ook examinanten die de basisopleiding elders volgden, deelnemen aan het examen. Ook geschorste energiedeskundigen type A die opnieuw hun taak wensen uit te oefenen kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor het examen. Zij kunnen zich rechtstreeks online inschrijven voor het examen via de website.

Artikel 2. Organisatie van het examen en de ter beschikking gestelde faciliteiten en materialen

Voor het examen stelt Syntra West een computerlokaal ter beschikking met voor elke deelnemer een computer die toegang geeft tot de EPC-software, de veelgestelde vragen op www.energiesparen.be en het inspectieprotocol.

Artikel 3. Voorwaarden deelname en toegang tot het examen

Om te kunnen deelnemen aan het examen Energiedeskundige type A moet de examinant op de dag van het examen over een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot energiedeskundige type A beschikken. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden.

Geschorste energiedeskundigen worden toegelaten tot het examen als ze de schorsingsbrief van het VEA kunnen voorleggen.

Artikel 4. Werkwijze voor de inschrijving en de betaling van het examen

De examinanten schrijven zich rechtstreeks in via de website van Syntra West:  

Inschrijven is mogelijk tot één dag voor het examen. De inschrijving is pas volledig wanneer ook het examengeld is betaald. De deelnemers van de basisopleiding betalen € 150 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben recht op één herkansing binnen de geldigheidsduur van het getuigschrift van de basisopleiding. Externe deelnemers betalen € 300 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben eveneens recht op één herkansing binnen de geldigheidsduur van het getuigschrift van de basisopleiding. Wie afwezig blijkt op het examen (inclusief herkansing) dient zijn/haar afwezigheid te staven. Alleen volgende omstandigheden worden aanvaard als wettige afwezigheid:

 • ziekte op basis van een medisch attest
 • geboorte of overlijden van een familielid (1ste en 2de graad) mits geldig attest,
 • dringende reden: ongeval of ziekenhuisopname van je partner of kind, bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtszitting telkens mits een geldig attest.

Indien de afwezigheid gewettigd is, krijgt de deelnemer de kans om kosteloos aan te sluiten bij de eerstvolgende (her-)examensessie, op voorwaarde dat deze binnen de geldigheid van het getuigschrift van de basisopleiding valt. Het attest dient binnen de 48 uren te rekenen vanaf de dag van de afwezigheid bezorgd te worden aan een medewerker uit het campusteam via de post of persoonlijke afgifte aan het onthaal van de campus waar het examen plaatsvindt.

Bij inschrijving gelden eveneens de algemene voorwaarden van Syntra West.

Artikel 5. Opbouw van het examen (exameninhoud, -vorm en -duur)

Het examen Energiedeskundige type A toetst volgende kennis:

 • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • het inspectieprotocol
 • de werking van de certificatiesoftware
 • de werking van de energieprestatiedatabank

Het examen energiedeskundige type A bestaat uit een theoretisch gedeelte onder de vorm van een schriftelijke test met meerkeuzevragen en een schriftelijk examen. Dit praktische deel bestaat uit examenvragen aan de hand van een gevalstudie.

5.1. Schriftelijk examen

Het theoretisch gedeelte omvat 20 meerkeuzevragen onder de vorm van een SET-test (computertest), waarbij uit 4 mogelijkheden telkens 1 of meerdere antwoorden gekozen dienen te worden. Deze 20 vragen beslaan het volledige inspectieprotocol, het werkboek en eventueel bijkomende informatie (bijvoorbeeld energiesparen.be/energiedeskundigetypeA). De examinandus maakt hiervoor gebruik van een eigen versie (papier of pdf) van het inspectieprotocol (eventueel voorzien van aantekeningen).

Het puntentotaal bedraagt 100. Een correct opgeloste vraag brengt 5 punten op. Een niet of fout antwoord brengt geen punten op. Er is geen giscorrectie, gezien de kans op slagen door het willekeurig aanduiden van oplossingen geminimaliseerd wordt door de opbouw van de vragen (enkel de exacte combinatie van keuzemogelijkheden is correct) en het slagingspercentage.

Dit schriftelijk examen neemt maximaal 1 lesuur in beslag (50 minuten per lesuur). Om te slagen voor het theoretisch examen moet de examinant 60% behalen (60 punten).

De beoordeling van de meerkeuzevragen houdt geen rekening met mogelijke afwijkingen of interpretaties van de verkregen waarden in de antwoorden.

5.2. Gevalstudie

De schriftelijke proef gevalstudie bestaat uit een plan met bijkomende documenten en een vragenlijst waarin naar 20 specifieke waarden wordt gevraagd (bijvoorbeeld: het BV, het BBVO, het kengetal, de U-waarde van een bepaald schildeel, het type glas in een bepaald raam, behoort ruimte X tot het BV, ...). De examinant past de werkwijze uit het inspectieprotocol toe om tot een energieprestatiecertificaat te komen. Hij of zij maakt hiervoor gebruik van een eigen versie (papier of pdf) van het inspectieprotocol (eventueel voorzien van aantekeningen), een computer met toegang tot de certificatiesoftware, Excel en Sketch Up. Het gebruik van internet voor andere toepassingen dan de certificatiesoftware is niet toegestaan. Uittreksels uit de verplichte bronnen (tabel Verbond van de Glasindustrie, epbd.be, butgb.be en vibe.be) zullen deel uitmaken van de aangeleverde documenten, ter vervanging van de online informatie. Uit de ingevulde software haalt de cursist het antwoord op de 20 vragen uit de vragenlijst.

Er worden 20 specifieke vragen gesteld over de case. De verdeling van de te verdienen punten per vraag gebeurt in functie van het belang van het gepeilde aspect en de moeilijkheid in de specifieke gevalstudie. Voor te berekenen hoeveelheden (oppervlaktes, volumes,...) wordt volgende formule gehanteerd: score = ponderatie.max [ 1-(5.|((correcte waarde - ingevulde waarde)/correcte waarde)|);0]. Voor andere vragen (stappenplan, waarden uit het certificaat of de software, ...) wordt voor een correct antwoord de volledige ponderatie gegeven, voor een fout antwoord wordt nul gegeven.

Sommige vragen kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Indien men bijvoorbeeld het stappenplan voor het beschermd volume verkeerd heeft toegepast, kan men geen punten meer krijgen voor de waarde van het beschermd volume. Dit om te voorkomen dat rekenfouten een fout in de interpretatie goedmaakt en aldus toch nog punten oplevert.

De schriftelijke proef (gevalstudie) neemt 3 lesuren (50 minuten per lesuur) in beslag. In totaal zijn er 300 punten te verdienen. Om te slagen moet een examinant 60% behalen (180 punten).

Artikel 6. Beoordeling van het examen

De beoordeling van de meerkeuzevragen en de gevalstudie houdt geen rekening met mogelijke afwijkingen of interpretaties van de verkregen waarden in de antwoorden.

Om te slagen moet de examinant minstens 60 % per examenonderdeel behalen.

Artikel 7.  Examenkansen

Een cursist/examinant die niet slaagt voor het examen kan binnen de geldigheid van het getuigschrift van de opleiding tot energiedeskundige type A meermaals deelnemen aan het examen. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden.

Elke examinant krijgt de mogelijkheid om één keer gratis te herkansen in de Syntracampus waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd.

Als een persoon op één van de twee onderdelen minstens 60% van de punten behaalt maar toch niet slaagt, kan hij/zij bij een volgend examen worden vrijgesteld van het onderdeel waarvoor hij/zij minstens 60 procent heeft gescoord. Als voorwaarde geldt wel dat hij/zij het examen in hetzelfde opleidingscentrum aflegt én binnen de 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding.  

Artikel 8. Werkwijze meedelen examenresultaten

Binnen de veertien dagen na het beëindigen van het examen ontvangt elke examinant een quotatie-attest via e-mail met de behaalde resultaten. Een medewerker van Syntra West laadt de gegevens van alle examinanten, zowel geslaagd als niet geslaagd, in de Energieprestatiedatabank op.  

Artikel 9. Klachten- , fraude- en geschillenprocedure

9.1 Fraudeprocedure

SYNTRA kan tijdens het examen gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een examinant of die van collega-examinanten.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:

 • het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals onder meer beschreven in artikel 5.
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een docent of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij/zij de examinant onmiddellijk aan. Deze moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op het examen.

Merkt een docent dat er sprake is van plagiaat of misbruik bij ingediende werken dan zal de lesgever dit gedeelte met een nul quoteren. Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij/zij in eerste lijn bij de verantwoordelijke van de SYNTRA-campus terecht en in tweede lijn bij SYNTRA Vlaanderen.

9.2 Klachtenprocedure

In geval van een klacht kan deze ingediend worden in eerste instantie bij de regiomanager: marie.vanlooveren@syntrawest.be

9.3 Geschillenprocedure

Wie zich inschrijft voor het examen energiedeskundige type A, verklaart zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden (bijlage 5B). Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De cursist stemt er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens (voornaam en naam, adres, werkgever, rijksregisternummer, e-mailadres) worden uitgewisseld met het Vlaams Energieagentschap.

Dit aanvullend examenreglement is geldig vanaf 1 april 2018

Wil je meer weten?

FotoHeidi Vansevenant
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Heidi Vansevenant

Stel je vraag