#130825
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Zonnethermie - sanitair - Installateur hernieuwbare energie

Introductie

Vanaf 2017 worden de premies voor energiebesparende investeringen hervormd. De huidige premie zal zeker nog aangevraagd kunnen worden als u voor de werken een eindfactuur hebt waarop een datum staat tot en met 31 december 2016.

Warmtepompen

Vanaf januari 2017 zal er per woning of woningeenheid een premie zijn van 4000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp, 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Alle premiebedragen met een maximum van 40% van de factuur.

Zonthermische systemen - sanitair (zonneboilers)

Vanaf januari 2017 zal het premiebedrag maximaal 40% van de factuur bedragen.

Installateur met een "certificaat van bekwaamheid"

Om te voldoen aan de premies dient u aan enkele voorwaarden te voldoen. Vanaf 1 juli 2017 zal de aannemer ook een certificaat van bekwaamheid moeten hebben. De Vlaamse regering moet die hervorming wel nog definitief goedkeuren. Meer informatie via de website Vlaanderen.be

Omschrijving

Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Syntra West is erkend voor de opleiding hernieuwbare energie: 'zonthermische installaties voor sanitair warm water'

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

 • Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energie-systeem te ontwerpen en te realiseren
 • Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant
 • Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen
 • Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten
 • Vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden
 • Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld met de nieuwe premie Qualiwatt in het Waalse Gewest (vanaf september 2014)
 • Belangrijk criterium vanaf 2014 voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector. Enkel installateurs die actief zijn in de segmenten HVAC en dakbedekking kunnen zich nadien ook door VEA laten erkennen.

Toelatingsvoorwaarden

Om de erkenning te bekomen zal u gevraagd worden om 3 jaar ervaring binnen het basisberoep te bewijzen.

Meer informatie hieromtrent kan u vinden op: https://rescert.be/nl/conditions_certification

Bijkomende info

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding duurt 48 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijgt u toegang tot het officiële examen van 4 uur.

Indien u de opleiding bij Syntra West volgt rekenen we geen extra kosten aan voor het examen.

Indien u slaagt in het examen dan kun je je laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost aan van 250€.

Programma

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Inhoud van module 1:

 • Hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, labels en certificering

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Inhoud van module 2:

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

 • Ontwerp van de installatie (Module 4)
 • Uitvoering van de installatie (Module 5)

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Inhoud van module 3:

 • Het zonne-energieaanbod in België
 • Toepassingen van zonnewarmte-energie in België
 • Werkingsprincipe van een zonneboiler
 • Specifieke montagekenmerken
 • Kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie
 • Gemiddelde kostprijs van een huishoudelijke zonne-installatie voor de productie van sanitair warm water

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Inhoud van module 4:

 • Typologie van de zonneboilersystemen
 • Verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem
 • Componenten van de zonnewarmte-installatie voor SWW-productie
 • Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
 • De zonneregeling
 • Prestaties van een zonneboiler
 • Dimensionering van de installatie
 • Kosten-batenanalyse
 • Impact van de installatie op het milieu

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

Na deze module moeten de controleurs de volgende vaardigheden en kennis beheersen:

 • Alle werken met het oog op de installatie van een zonneboiler plannen en organiseren, rekening houdend met de vereisten voor het dak, de nodige veiligheidsvoorzieningen, de eventuele werken in onderaanneming.
 • Instaan voor de montage van de installatie en de integratie ervan in het gebouw en in het hele HVAC-systeem volgens de regels van de kunst.
 • In staat zijn om de installatie in bedrijf te stellen en de nodige controles uit te voeren met het oog op een perfecte werking van de zonneboiler.
 • Het onderhoud van de installatie kunnen verzekeren, eventuele storingen begrijpen en kunnen verhelpen.
 • Eventuele storingen begrijpen en kunnen verhelpen.

Inhoud van module 5:

 • Montage van de installatie
 • Oplevering en in bedrijfstelling
 • Instandhouding en onderhoud
 • Opvolging van de prestaties van de installatie
 • Fouten- en storingsanalyse

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/09/2018 18:30 22:00
donderdag 27/09/2018 18:30 22:00
donderdag 04/10/2018 18:30 22:00
donderdag 11/10/2018 18:30 22:00
donderdag 18/10/2018 18:30 22:00
donderdag 25/10/2018 18:30 22:00
donderdag 08/11/2018 18:30 22:00
donderdag 15/11/2018 18:30 22:00
donderdag 22/11/2018 18:30 22:00
donderdag 29/11/2018 18:30 22:00
donderdag 06/12/2018 18:30 22:00
donderdag 13/12/2018 18:30 22:00
donderdag 20/12/2018 14:30 18:00
donderdag 20/12/2018 18:30 22:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be