Examen Energiedeskundige type C


Onder voorbehoud van voldoende deelnemers
#180384
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Introductie

Iedereen die over het getuigschrift van de basisopleiding energiedeskundige type C kan rechtstreeks inschrijven voor het examen.

Omschrijving

Uiterlijk 12 maanden na de uitreikingsdatum van de basisopleiding kan je je registreren op de Energieprestatiedatabank als energiedeskundige type C.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Al wie de basisopleiding Energiedeskundige type C heeft gevolgd
 • Geschorste kandidaten die moeten slagen in het examen om opnieuw de taak van energiedeskundige te kunnen uitoefenen

Bijkomende info

Aanvullend examenreglement

Dit reglement is een aanvulling op het algemeen examenreglement van Syntra West. Iedereen die zich inschrijft voor de basisopleiding en/of het examen, onderschrijft ook meteen de inhoud van dit reglement.

Dit aanvullend examenreglement is van toepassing op het examen voor energiedeskundigen type C, zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.  

Artikel 1.  Doel en doelgroep opleiding en examen

De basisopleiding heeft tot doel vakbekwame energiedeskundigen type C af te leveren die in staat zijn om op een correcte manier een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen te kunnen opstellen. Het examen toetst de kennis die in de basisopleiding verworven is.

Het examen Energiedeskundige type C richt zich naar iedereen die de basisopleiding Energiedeskundige type C heeft gevolgd aan een door het Vlaams Energieagentschap erkend opleidingscentrum.

Naast de cursisten van de basisopleiding Energiedeskundige type C, kunnen dus ook examinanten die de basisopleiding elders volgden, deelnemen aan het examen. Ook geschorste energiedeskundigen type C die opnieuw hun taak wensen uit te oefenen kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor het examen. Zij kunnen zich rechtstreeks online inschrijven voor het examen via de website.

Artikel 2. Organisatie van het examen en de ter beschikking gestelde faciliteiten en materialen

Voor het examen stelt Syntra West een computerlokaal ter beschikking met voor elke deelnemer een computer waarop de veelgestelde vragen op www.energiesparen.be en het inspectieprotocol offline ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Voorwaarden deelname en toegang tot het examen

Om te kunnen deelnemen aan het examen Energiedeskundige type C moet de examinant op de dag van het examen over een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot energiedeskundige type C beschikken. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden. Ook geschorste energiedeskundigen worden toegelaten tot het examen als ze de schorsingsbrief van het Vlaams Energieagentschap kunnen voorleggen.

Artikel 4. Werkwijze voor de inschrijving en de betaling van het examen

De examinanten schrijven zich rechtstreeks in via de website van Syntra West.

Inschrijven is mogelijk tot één dag voor het examen. De inschrijving is pas volledig wanneer ook het examengeld is betaald. De deelnemers van de basisopleiding betalen € 150 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben recht op één gratis herkansing binnen de 11 maanden na de uitreiking van het getuigschrift van de basisopleiding. Externe deelnemers betalen € 300 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben eveneens recht op één gratis herkansing binnen de 11 maanden na de uitreiking van het getuigschrift van de basisopleiding. Wie afwezig blijft op het examen (inclusief herkansing) dient zijn/haar afwezigheid te staven. Alleen volgende omstandigheden worden aanvaard als wettige afwezigheid:

 • Ziekte op basis van een medisch attest
 • Geboorte of overlijden van een familielid (1ste en 2 de graad) mits geldig attest
 • Dringende reden: ongeval of ziekenhuisopname van partner of kind, bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtszitting mits een geldig attest.

Indien de afwezigheid gewettigd is, krijgt de deelnemer de kans om kosteloos aan te sluiten bij de eerstvolgende (her-)examensessie, op voorwaarde dat deze binnen de 11 maanden na de uitreiking van het getuigschrift van de basisopleiding valt. Het attest dient binnen de 48 uren, te rekenen vanaf de dag van de afwezigheid, bezorgd te worden aan een medewerker uit het campusteam via de post of persoonlijke afgifte aan het onthaal van de campus waar het examen plaatsvindt.

Bij inschrijving gelden eveneens de algemene voorwaarden van Syntra West.

Artikel 5. Opbouw van het examen (exameninhoud, -vorm en -duur)

Het examen Energiedeskundige type C toetst volgende kennis:

 • het wetgevend kader
 • de bepaling van het kengetal van het gebouw als uitdrukking van de energieprestatie
  • van het gebouw
 • de mogelijke aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie
  • van het gebouw
 • de werking van de webapplicatie van de energieprestatiedatabank

Het examen energiedeskundige type C bestaat uit een theoretisch gedeelte onder de vorm van een schriftelijke test met meerkeuzevragen en een praktijkexamen. Dit praktische deel bestaat uit de uitwerking van een gevalstudie.

5.1. Schriftelijk examen

De cursist krijgt een selectie van 20 meerkeuzevragen, waarvan telkens één antwoord mogelijk is, voorgeschoteld uit een vragendatabank. Elke vraag telt mee voor 3 punten, waarop geen giscorrectie wordt toegepast. Dit examenonderdeel staat op een maximum van 60 punten en neemt 60 procent van het puntentotaal in beslag. Om te slagen op dit examenonderdeel dient de cursist 50 procent van de punten te halen (= 30 punten).

Dit schriftelijk examen neemt maximaal 1 lesuur in beslag (50 minuten). Het heeft plaats in een leslokaal en staat onder toezicht van de docent-examinator. De cursist mag enkel gebruik maken van een pen en een kladblad. Het gebruik van I-pads, I-phones, smartphones, MP3-spelers of andere informatiedragers is niet toegestaan tijdens de duur van het examen. Het niet naleven van deze voorwaarde heeft onmiddellijke uitsluiting van het examen tot gevolg.

5.2. Gevalstudie

De cursist krijgt een gevalstudie voorgeschoteld, die vooraf door de docent op het bureaublad van de personal computer waarop het examen wordt afgenomen werd geplaatst.

De studie bestaat telkens uit drie documenten: een opdrachtenblad, een plan van het gebouw en een excel-rekenblad met daarop de naam van de examinant.

Na afloop van het examen print de docent het rekenblad met de ingevulde resultaten. Dit document geldt als officieel examenblad. Vervolgens verwijdert de docent de gevalstudie van het bureaublad van de personal computer.  

De gevalstudie staat op 40 punten en telt in totaal mee voor 40 % van de totale puntenscore. De cursist moet minstens 50 % van de punten behalen om te slagen in dit onderdeel (= 20 punten).

Deze praktische proef neemt maximaal drie lesuren van telkens 50 minuten in beslag. De proef heeft plaats in een pc-lokaal waarvan de pc’s niet verbonden zijn met het internet. De cursist mag enkel gebruik maken van de Excel-toepassing en de standaard rekenmachine op het bureaublad.

Het examenverloop staat onder toezicht van de docent-examinator.

Elke examinant levert zijn persoonlijk(e) elektronische communicatiemiddel(-en) spontaan in bij de docent voor de aanvang van het examen. Het gebruik van persoonlijke laptops, I-pads, I-phones, smartphones, gsm’s, MP3-spelers of elke andere informatiedrager is immers niet toegestaan tijdens de duur van het examen. Het niet naleven van deze voorwaarde heeft onmiddellijke uitsluiting van het examen tot gevolg.

Artikel 6. Beoordeling van het examen

De beoordeling van de meerkeuzevragen en de gevalstudie houdt geen rekening met mogelijke afwijkingen of interpretaties van de verkregen waarden in de antwoorden.

Om te slagen moet de cursist zowel voor het theoretisch als het praktisch examen (uitwerken gevalstudie) minstens 50% van de punten behalen en moet hij/zij bovendien 60% in totaliteit behalen.

Artikel 7.  Examenkansen

Een cursist/examinant die niet slaagt voor het examen kan binnen de geldigheid van het getuigschrift meermaals deelnemen aan het examen. Elke examinant krijgt de mogelijkheid om één keer gratis te herkansen in de Syntracampus waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd. Indien de examinant ook in de herkansing niet slaagt kan hij binnen de geldigheid van het getuigschrift nogmaals deelnemen aan € 150 met een gratis herkansing inbegrepen. Externe deelnemers betalen opnieuw € 300 met gratis herkansing inbegrepen.

Als een persoon op één van de twee onderdelen minstens 50% van de punten behaalt maar toch niet slaagt, kan hij/zij bij een volgend examen worden vrijgesteld van het onderdeel waarvoor hij/zij minstens 50 procent heeft gescoord. Als voorwaarde geldt wel dat hij/zij het examen in hetzelfde opleidingscentrum aflegt.   

Artikel 8. Werkwijze meedelen examenresultaten

Binnen de veertien dagen na het beëindigen van het examen ontvangt elke examinant een quotatie-attest via e-mail met de behaalde resultaten. Een medewerker van Syntra West laadt de gegevens van de examinanten in de Energieprestatiedatabank op.  

Artikel 9. Klachten- , fraude- en geschillenprocedure

9.1 Fraudeprocedure

SYNTRA kan tijdens het examen gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een examinant of die van collega-examinanten.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:

 • het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals onder meer beschreven in artikel 5.
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een docent of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij/zij de examinant onmiddellijk aan. Deze moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op het examen.

Merkt een docent dat er sprake is van plagiaat of misbruik bij ingediende werken dan zal de lesgever dit gedeelte met een nul quoteren. Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij/zij in eerste lijn bij de verantwoordelijke van de SYNTRA-campus terecht en in tweede lijn bij SYNTRA Vlaanderen.

9.2 Klachtenprocedure

In geval van een klacht kan deze ingediend worden in eerste instantie bij de regiomanager: marie.vanlooveren@syntrawest.be

9.3 Geschillenprocedure

Wie zich inschrijft voor het examen energiedeskundige type A, verklaart zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden (bijlage 5B). Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De cursist stemt er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens (voornaam en naam, adres, werkgever, rijksregisternummer, ,e-mailadres) worden uitgewisseld met het Vlaams Energieagentschap.

Dit aanvullend examenreglement is geldig vanaf 1 april 2018

Programma

Het examen energiedeskundige type C toetst volgende kennis:

 • het wetgevend kader
 • de bepaling van het kengetal van het gebouw als uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw
 • de mogelijke aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw
 • de werking van de webapplicatie van de energieprestatiedatabank

Aanvullend examenreglement

Dit reglement is een aanvulling op het algemeen examenreglement van Syntra West. Iedereen die zich inschrijft voor de basisopleiding en/of het examen, onderschrijft ook meteen de inhoud van dit reglement.

Dit aanvullend examenreglement is van toepassing op het examen voor energiedeskundigen type C, zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.  

Artikel 1. Doel en doelgroep opleiding en examen

De basisopleiding heeft tot doel vakbekwame energiedeskundigen type C af te leveren die in staat zijn om op een correcte manier een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen te kunnen opstellen. Het examen toetst de kennis die in de basisopleiding verworven is.

Het examen Energiedeskundige type C richt zich naar iedereen die de basisopleiding Energiedeskundige type C heeft gevolgd aan een door het Vlaams Energieagentschap erkend opleidingscentrum.

Naast de cursisten van de basisopleiding Energiedeskundige type C, kunnen dus ook examinanten die de basisopleiding elders volgden, deelnemen aan het examen. Ook geschorste energiedeskundigen type C die opnieuw hun taak wensen uit te oefenen kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor het examen. Zij kunnen zich rechtstreeks online inschrijven voor het examen via de website.

Artikel 2. Organisatie van het examen en de ter beschikking gestelde faciliteiten en materialen

Voor het examen stelt Syntra West een computerlokaal ter beschikking met voor elke deelnemer een computer waarop de veelgestelde vragen op www.energiesparen.be en het inspectieprotocol offline ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Voorwaarden deelname en toegang tot het examen

Om te kunnen deelnemen aan het examen Energiedeskundige type C moet de examinant op de dag van het examen over een geldig getuigschrift van de basisopleiding tot energiedeskundige type C beschikken. Een geldig getuigschrift is een getuigschrift dat niet ouder is dan 11 maanden. Ook geschorste energiedeskundigen worden toegelaten tot het examen als ze de schorsingsbrief van het Vlaams Energieagentschap kunnen voorleggen.

Artikel 4. Werkwijze voor de inschrijving en de betaling van het examen

De examinanten schrijven zich rechtstreeks in via de website van Syntra West.

Inschrijven is mogelijk tot één dag voor het examen. De inschrijving is pas volledig wanneer ook het examengeld is betaald. De deelnemers van de basisopleiding betalen € 150 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben recht op één gratis herkansing binnen de 11 maanden na de uitreiking van het getuigschrift van de basisopleiding. Externe deelnemers betalen € 300 inschrijvingsgeld voor het examen en hebben eveneens recht op één gratis herkansing binnen de 11 maanden na de uitreiking van het getuigschrift van de basisopleiding. Wie afwezig blijft op het examen (inclusief herkansing) dient zijn/haar afwezigheid te staven. Alleen volgende omstandigheden worden aanvaard als wettige afwezigheid:

 • Ziekte op basis van een medisch attest
 • Geboorte of overlijden van een familielid (1ste en 2 de graad) mits geldig attest
 • Dringende reden: ongeval of ziekenhuisopname van partner of kind, bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtszitting mits een geldig attest.

Indien de afwezigheid gewettigd is, krijgt de deelnemer de kans om kosteloos aan te sluiten bij de eerstvolgende (her-)examensessie, op voorwaarde dat deze binnen de 11 maanden na de uitreiking van het getuigschrift van de basisopleiding valt. Het attest dient binnen de 48 uren, te rekenen vanaf de dag van de afwezigheid, bezorgd te worden aan een medewerker uit het campusteam via de post of persoonlijke afgifte aan het onthaal van de campus waar het examen plaatsvindt.

Bij inschrijving gelden eveneens de algemene voorwaarden van Syntra West.

Artikel 5. Opbouw van het examen (exameninhoud, -vorm en -duur)

Het examen Energiedeskundige type C toetst volgende kennis:

 • het wetgevend kader
 • de bepaling van het kengetal van het gebouw als uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw
 • de mogelijke aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw
 • de werking van de webapplicatie van de energieprestatiedatabank

Het examen energiedeskundige type C bestaat uit een theoretisch gedeelte onder de vorm van een schriftelijke test met meerkeuzevragen en een praktijkexamen. Dit praktische deel bestaat uit de uitwerking van een gevalstudie.

5.1. Schriftelijk examen

De cursist krijgt een selectie van 20 meerkeuzevragen, waarvan telkens één antwoord mogelijk is, voorgeschoteld uit een vragendatabank. Elke vraag telt mee voor 3 punten, waarop geen giscorrectie wordt toegepast. Dit examenonderdeel staat op een maximum van 60 punten en neemt 60 procent van het puntentotaal in beslag. Om te slagen op dit examenonderdeel dient de cursist 50 procent van de punten te halen (= 30 punten).

Dit schriftelijk examen neemt maximaal 1 lesuur in beslag (50 minuten). Het heeft plaats in een leslokaal en staat onder toezicht van de docent-examinator. De cursist mag enkel gebruik maken van een pen en een kladblad. Het gebruik van I-pads, I-phones, smartphones, MP3-spelers of andere informatiedragers is niet toegestaan tijdens de duur van het examen. Het niet naleven van deze voorwaarde heeft onmiddellijke uitsluiting van het examen tot gevolg.

5.2. Gevalstudie

De cursist krijgt een gevalstudie voorgeschoteld, die vooraf door de docent op het bureaublad van de personal computer waarop het examen wordt afgenomen werd geplaatst.

De studie bestaat telkens uit drie documenten: een opdrachtenblad, een plan van het gebouw en een excel-rekenblad met daarop de naam van de examinant.

Na afloop van het examen print de docent het rekenblad met de ingevulde resultaten. Dit document geldt als officieel examenblad. Vervolgens verwijdert de docent de gevalstudie van het bureaublad van de personal computer.  

De gevalstudie staat op 40 punten en telt in totaal mee voor 40 % van de totale puntenscore. De cursist moet minstens 50 % van de punten behalen om te slagen in dit onderdeel (= 20 punten).

Deze praktische proef neemt maximaal drie lesuren van telkens 50 minuten in beslag. De proef heeft plaats in een pc-lokaal waarvan de pc’s niet verbonden zijn met het internet. De cursist mag enkel gebruik maken van de Excel-toepassing en de standaard rekenmachine op het bureaublad.

Het examenverloop staat onder toezicht van de docent-examinator.

Elke examinant levert zijn persoonlijk(e) elektronische communicatiemiddel(-en) spontaan in bij de docent voor de aanvang van het examen. Het gebruik van persoonlijke laptops, I-pads, I-phones, smartphones, gsm’s, MP3-spelers of elke andere informatiedrager is immers niet toegestaan tijdens de duur van het examen. Het niet naleven van deze voorwaarde heeft onmiddellijke uitsluiting van het examen tot gevolg.

Artikel 6. Beoordeling van het examen

De beoordeling van de meerkeuzevragen en de gevalstudie houdt geen rekening met mogelijke afwijkingen of interpretaties van de verkregen waarden in de antwoorden.

Om te slagen moet de cursist zowel voor het theoretisch als het praktisch examen (uitwerken gevalstudie) minstens 50% van de punten behalen en moet hij/zij bovendien 60% in totaliteit behalen.

Artikel 7. Examenkansen

Een cursist/examinant die niet slaagt voor het examen kan binnen de geldigheid van het getuigschrift meermaals deelnemen aan het examen. Elke examinant krijgt de mogelijkheid om één keer gratis te herkansen in de Syntracampus waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd. Indien de examinant ook in de herkansing niet slaagt kan hij binnen de geldigheid van het getuigschrift nogmaals deelnemen aan € 150 met een gratis herkansing inbegrepen. Externe deelnemers betalen opnieuw € 300 met gratis herkansing inbegrepen.

Als een persoon op één van de twee onderdelen minstens 50% van de punten behaalt maar toch niet slaagt, kan hij/zij bij een volgend examen worden vrijgesteld van het onderdeel waarvoor hij/zij minstens 50 procent heeft gescoord. Als voorwaarde geldt wel dat hij/zij het examen in hetzelfde opleidingscentrum aflegt.   

Artikel 8. Werkwijze meedelen examenresultaten

Binnen de veertien dagen na het beëindigen van het examen ontvangt elke examinant een quotatie-attest via e-mail met de behaalde resultaten. Een medewerker van Syntra West laadt de gegevens van de examinanten in de Energieprestatiedatabank op.  

Artikel 9. Klachten- , fraude- en geschillenprocedure

9.1 Fraudeprocedure

SYNTRA kan tijdens het examen gedrag vaststellen dat niet toegelaten is, waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een examinant of die van collega-examinanten.

Hierbij kan het gaan om volgende onregelmatigheden:

 • het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals onder meer beschreven in artikel 5.
 • mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen
 • plagiaat
 • andere door de lesgever/toezichter vastgestelde onregelmatigheden

Merkt een docent of toezichter een onregelmatigheid op dan spreekt hij/zij de examinant onmiddellijk aan. Deze moet het examenlokaal verlaten en krijgt een nul op het examen.

Merkt een docent dat er sprake is van plagiaat of misbruik bij ingediende werken dan zal de lesgever dit gedeelte met een nul quoteren. Indien een cursist niet akkoord gaat met de genomen maatregel, kan hij/zij in eerste lijn bij de verantwoordelijke van de SYNTRA-campus terecht en in tweede lijn bij SYNTRA Vlaanderen.

9.2 Klachtenprocedure

In geval van een klacht kan deze ingediend worden in eerste instantie bij de regiomanager: marie.vanlooveren@syntrawest.be

9.3 Geschillenprocedure

Wie zich inschrijft voor het examen energiedeskundige type A, verklaart zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden (bijlage 5B). Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De cursist stemt er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens (voornaam en naam, adres, werkgever, rijksregisternummer, ,e-mailadres) worden uitgewisseld met het Vlaams Energieagentschap.

Dit aanvullend examenreglement is geldig vanaf 1 april 2018

Het examen bestaat verder uit twee delen:

 • Schriftelijk examen met meerkeuzevragen (1 uur)
 • Gevalstudie (3 uur)