IFRS


IFRS ook voor niet beursgenoteerde bedrijven
#060359
#Opleiding #Accountancy

Omschrijving

Heel wat bedrijven bewegen zich op internationale markten of hebben wereldwijd vestigingen, zijn beursgenoteerd of hebben de intentie tot beursintroductie. Beursgenoteerde bedrijven passen de IAS/IFRS-normen verplicht toe, maar ook niet genoteerde bedrijven hanteren deze normen steeds vaker.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Financieel directeurs
 • Accountants en (hoofd-) boekhouders
 • Bedrijfsrevisoren, controllers, consolidation en reporting managers
 • Alle financiële medewerkers die hun kennis van boekhouding en financiële rapportering wil uitbreiden met de essentiële inzichten in de internationale rapporteringsnormen van IAS/IFRS

Voorkennis

Kennis van boekhouding en jaarrekening is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Methodologie

Praktijkgerichtheid is de rode draad door dit hele programma.
Praktijkvoorbeelden, cases en onderlinge ervaringsuitwisseling van deelnemers en docent onderbouwen uw inzicht in IAS/IFRS.

ifrs-1-1_2006-359.jpg

Programma

Na een korte introductie over ontstaan, evolutie en bronnen van de IAS/IFRS-normen behandelt de docent een reeks essentiële onderwerpen die relevant zijn voor iedereen die betrokken is of wil worden bij de toepassing van IAS/IFRS. De behandelde  onderwerpen worden ondersteund door relevante cases.

De IAS/IFRS-benadering wordt ook telkens getoetst aan de geldende Belgian GAAP regels:

 • De internationale boekhoudnormen en hun normeringsproces
 • De belangrijkste evoluties inzake internationale rapportering
 • Historiek, structuur en belang van de IAS/IFRS-regels
 • Europese richtlijnen ter zake

Voorstelling van de jaarrekening

 • Raamwerk (beginselen, kwalitatieve kenmerken, waardering,...)
 • IAS 1 presentatie van de jaarrekening
 • IAS 18 Opbrengsten
 • IAS 10 Gebeurtenissen na verslagdatum
 • IAS 7 kasstroomoverzicht
 • IAS 8 grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten

Waardering van activa en passiva

 • IAS 16 materiële vaste activa
 • IAS 23 financieringskosten
 • IAS 20 Overheidssubsidies
 • IAS 38 immateriële activa
 • IAS 40 vastgoedbeleggingen
 • IAS 2 voorraden
 • IAS 11 onderhanden projecten in opdracht van derden
 • IAS 36 bijzondere waardevermindering van activa
 • IAS 37 voorzieningen
 • IAS 19 personeelsbeloningen
 • IAS 17 lease-overeenkomsten

Diverse topics

 • IAS 21 de gevolgen van wisselkoerswijzigingen
 • Winstbelastingen
 • ...

Siebrecht Plateau heeft als accountant een jarenlange ervaring opgebouwd in de toepassing van IAS/IFRS en financiële consolidatie. Naast docent is hij tevens medeauteur van de publicatie 'HANDBOEK CONSOLIDATIE : IFRS en BGAAP' (Acco). Hij is licentiaat TEW (KUL), gegradueerde in de actuariële wetenschappen (KUL) en Master in Accounting and Control aan het TIAS (K.U.Brabant - NL).

Hij is directeur administratie & financiën bij het Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant.