Specialist technicus vloeibare brandstoffen - brandertechnicus


Bekom het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof (erkend door Departement Omgeving)
#040069
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding omvat theorie en praktijk afgestemd op de technische kennis van centrale stooktoestellen gevoed met vloeibare brandstof. Ook de reglementering, het invullen van het keuringsrapport, het reinigings- en het verbrandingsattest zijn niet minder belangrijk. Verder behoren de aspecten verbonden aan de verwarmingsaudit met een nominaal vemogen kleiner of gelijk aan 100 kW (hanteren van het rekeninstrument, het invullen van het verwarmingsauditrapport enz.) tot het standaardpakket.

Introductie

Het onderhoud van een verwarmingsinstallatie op vloeibare of vaste stoffen moet gebeuren door iemand die in het bezit is van een erkenningsnummer. Indien je slaagt voor het examen, bekom je het getuigschrift 'Gecertificeerde bijscholing brandertechnicus', erkend door Departement Omgeving. De erkenning blijft vijf jaar geldig. Nadien moet je het certificaat hernieuwen.

Omschrijving

Zowel het mechanische als elektrische gedeelte van de oliebrander wordt theoretisch en praktisch behandeld. Aan de hand van didactische panelen worden diverse schakelingen onderzocht. In het trainingscentrum, uniek in het Vlaamse land en goedgekeurd door de Vlaamse Overheid, departement Omgeving, wordt de theoretische kennis getoetst aan de praktijk. Op 14 volledig uitgeruste verwarmingsinstallaties wordt geoefend.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs van centrale verwarming.

Elk jaar moet de mazoutbrander een ernstige controle ondergaan, eventueel bijgeregeld of vervangen worden. Die service gebeurt door speciaal daartoe erkende technici die gemachtigd zijn keuringscertificaten af te leveren. Zelfstandige brandertechnici kunnen deze dienst verlenen. In grote ondernemingen wordt dit soms door eigen onderhoudsdienst gedaan. Al deze personen moeten over een certificaat van erkenning beschikken.

Voorkennis

Een basiskennis elektriciteit is een voorwaarde om vlot de cursus te kunnen volgen.

Methodologie

atelier-oostende-1-2_2004-69.jpg
atelier-oostende-1-1_2004-69.jpg
atelier-oostende-1-3_2004-69.jpg

Programma

Komen aan bod:

 • de kenmerken van de stookoliën
 • toegepaste elektriciteit voor verwarmingstechnieken
 • de technologie en de uitrusting van stookketels
 • de verschillende types van oliebranders
 • de onderdelen van een oliebrander
 • de compatibiliteit stookketel-brander
 • de regelings- en de veiligheidsapparatuur
 • de afstelling van de oliebrander
 • de reparatie en het ontstoren van stookketels, branders
 • het reinigen van stookketels en branders
 • de verbranding van stookolie
 • de warmtetransmissie
 • de verbrandingscontrole
 • het afvoerkanaal
 • het nazicht en het vegen van het afvoerkanaal
 • de inrichting en de verluchting van het stooklokaal
 • de werking, het gebruik, de controle en het onderhoud van de meetapparatuur vereist voor het uitvoeren van de controleproeven omtrent de goede werking
 • de rol van de erkende technicus vloeibare brandstof
 • het invullen van het reinigingsattest en het verbrandingsattest
 • het opmaken/invullen van een keuringsrapport;
 • de reglementering over het opslaan van de brandstof
 • elementen van rationeel energiegebruik en energiebesparing bij verwarming met vloeibare brandstof
 • milieuaspecten verbonden aan verwarming met vloeibare brandstof
 • bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden met het oog op de vervanging van oudere slechtwerkende toestellen en energieverspillende installaties door energiezuinigere en CO2 vriendelijkere verwarming
 • Aspecten verbonden aan de verwarmingsaudit met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW, onder meer het hanteren van het rekeninstrument en het invullen van het verwarmingsauditrapport

Proef technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming: 1 sessie (4uur)

Het examen technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming bestaat uit:

 • Een schriftelijk theoretisch onderdeel:
  Een onderdeel met betrekking tot de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie.
 • Een praktische proef
 • Een mondeling theoretisch deel

Info omtrent het examen:

 • Elk deel wordt afzonderlijk beoordeeld. Een cursist slaagt voor de proeven als hij op elk onderdeel minstens vijftig procent van de punten haalt en in het totaal minstens zestig procent van de punten haalt.
 • Iedere kandidaat wordt onder meer gevraagd om een toepasselijk centraal stooktoestel waaraan verschillende defecten werden aangebracht te ontstoren en te regelen. De proef wordt afgesloten met de controleproeven op de goede werking en het invullen van het bijhorend reinigingsattest en het bijhorend verbrandingsattest. Een cursist slaagt voor de praktische proef als hij minstens zestig procent van de punten behaalt.
 • Kandidaten die zich op de proef aanbieden zonder meetapparatuur of met gebrekkig werkende apparatuur worden niet tot de praktische proef toegelaten en komen niet in aanmerking voor het certificaat of voor de verlenging van de erkenning.

Retributie

Nieuwe retributieregeling sinds 1 januari 2020: jaarlijkse betaling toezichtsretributie.

U betaalt de jaarlijkse toezichtsretributie een eerste keer in het jaar nadat u de erkenning hebt verkregen.

Wegens het persoonlijk belang, ontvangt u een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag op uw officiële thuisadres uit het rijksregister.

https://omgeving.vlaanderen.be/retributies-erkenningen

Aanvullende informatie

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 /476 16 76, info@vormelek-formelec.be

2004-69-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

Jurgen Taillieu

Joris Casteleyn