#110491
#Opleiding #Bouw

Algemeen aannemer


Ondernemerschapstraject bouw

Omschrijving

HET BEROEPSPROFIEL

Bouwen is een belangrijke beslissing. Het is voor de bouwheer/algemeen aannemer raadzaam om de nodige tijd te nemen voor het inwinnen van informatie alvorens met de bouwwerken van start te gaan. Er bieden zich momenteel verschillende formules aan waaruit de bouwheer dient te kiezen.

Eén van die formules is beroep doen op een algemeen aannemingsbedrijf/hoofdaannemer. Dit bekent dat de algemeen aannemer/hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de coördinatie en realisatie van de bouwactiviteiten. De algemeen aannemer/hoofdaannemer verzorgt eveneens - voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn - de levering van een volledig voltooid bouwwerk.

Samenwerken met een algemeen aannemer/ hoofdaannemer betekent voor de bouwheer een aanzienlijke vereenvoudiging van de te nemen stappen. Waarom? Een algemeen aannemer/hoofdaannemer werkt met eigen aangeworven vakmannen of met diverse onderaannemers, leveren het eindproduct af terwijl ze het overeengekomen programma, de prijs en termijn in de hand houden.

De opleiding stelt als doel algemeen aannemers op te leiden die, namens en voor rekening van derden, bouwprojecten realiseren. Dit gebeurt in frequent overleg met alle partijen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Een grondige basiskennis van algemene bouwactiviteiten en -technieken zijn daarom ook essentieel. Gedurende de opleiding worden “wetgeving en administratieve formaliteiten” onder de loep genomen. Waarom? Dit beroep is erg onderhevig aan wet- en regelgeving die constant evolueren en in verandering zijn.

DE BOUWMARKT

(R)evolutie in de bouwsector …. de sector kent een onomkeerbare verandering op diverse vlakken. Nieuwe regelgevingen, inzichten, technieken en een toenemende digitalisering vormen de katalysator voor deze evolutie.  Een logisch gevolg hieruit vloeiend - en minder opvallend - is evenwel het feit dat er steeds nieuwe personen met andere competenties op de werkvloer staan. Zij zijn een wezenlijk onderdeel van de transformatie binnen de bouwsector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit ondernemerschapstraject is bestemd voor personen die zich als algemeen aannemer willen vestigen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Personen zonder voorkennis kunnen zich inschrijven voor de opleiding "Assistent werfleider algemene bouw" via onderstaande link:

Spreekt deze opleiding je aan maar wil je meer informatie over de leerinhoud?

Wil je weten wat voor jou het meest geschikte leerpad is?

Contacteer Shendy Buelens via telefoon op het nummer 056/26 02 00 of via mail shendy.buelens@syntrawest.be voor een intakegesprek en/of vrijstellingsproef.

INTAKEGESPREK:

Het intakgesprek gaat door op donderdag 19 september 2019 vanaf 18u te Kortrijk. Gedurende een 20-tal minuten zal een Syntra medewerker samen met een docent jou adviseren/begeleiden in je keuze(s). Dit gesprek is uiteraard vrijblijvend.

VRIJSTELLINGSPROEF:

De vrijstellingsproef voor "Assistent werfleider algemene bouw" gaat door op maandag 23 september 2019 om 18u te Kortrijk.

Indien je hiervoor geslaagd bent kan je vanaf september 2020 van start gaan met de module "Technische kennis algemene bouw”.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril

en beschermhandschoenen.
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Info praktijklessen:

De 3 praktijklessen voor metselwerken gaan telkens door op maandagen van 18u30 tot 22u in het Permanent Opleidingscentrum POC, Kortrijksestraat 387 te 8500 Kortrijk.

De 3 praktijklessen voor dakwerken gaan telkens door op maandagen van 18u30 tot 22u in campus Brugge - Ten Briele, Ten Briele 7 te 8200 Brugge.

VRIJSTELLING

Om vrijgesteld te worden voor de module “Assistent werfleiding algemene bouw” dien je aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

MIX VAN EEN KWALIFICATIEBEWIJS + AANTOONBARE ERVARING:

Volwassenonderwijs:

 • Getuigschrift / diploma van het ondernemerschapstraject aannemer metsel- en betonwerken bij Syntra of een andere onderwijsinstelling voor volwassenen

Technisch onderwijs:

 • Getuigschrift / diploma 3de graad TSO bouw

Hoger onderwijs:

 • Getuigschrift / diploma professionele bachelor bouw – optie bouw
 • Getuigschrift / diploma bachelor in de industriële wetenschappen – afstudeerrichting bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma industrieel ingenieur - bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma bachelor industriële wetenschappen bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma master industriële wetenschappen bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma master of Science  in de ingenieurswetenschappen: architectuur

en je bent bijkomend de 2 laatste jaren beroepsactief in de bouw:

 • Werknemers tonen deze ervaring aan door een bewijs van tewerkstelling op te vragen bij de werkgever of het  sociaal  bureau.
 • Zelfstandigen tonen deze ervaring aan via een uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen

AANTOONBARE ERVARING:

Je bent de 2 laatste jaren beroepsactief in de bouw als zelfstandig aannemer metsel- en betonwerken in hoofdberoep.

 • Aan te tonen via uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Je start met een korte inleiding over het beroep. Hierna volgt een basisinzicht over het verloop van een bouwproces en een “eerste kennismaking” in de volledige context van de bouwactiviteiten & alle bouwdeelfacetten. De theorie wordt afgewisseld met enkele praktijklessen metsel- en dakwerken. Soft skills worden geoefend aan de hand van een rollenspel.

Tijdens de module "Technische kennis algemene bouw" wordt de theorie verder onder de loep genomen. Dit betekent dat je een grondiger kennis krijgt op vlak van voorbereiding bouwwerken, ruwbouw en duurzaam bouwen, afdichting gebouw en technieken, afwerking gebouw en oplevering.

Vervolgens leer je enkele planningssystemen kennen en kan je aan de hand van een casestudy de planning van een eenvoudige woning opmaken. Je weet met welke parameters rekening gehouden wordt bij het opmaken, uitvoeren en bewaken van een planning. Een inzicht in de basisprincipes van kostenbeheersing  komt ook hier aan de bod. Soft skills worden verder geoefend aan de hand van cases met een hogere moeilijksgraad.

Bijkomend verwerf je een basisinzicht in de regelgeving van de omgevingsvergunningen, in de  hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden en in de wetgeving rond de energieprestatieregelgeving van gebouwen.

Over de diverse modules heen worden de informaticatools geïntegreerd en toegepast in concrete cases zoals (werf)verslagen, grafieken, web APP, gericht opzoeken van digitale informatie, ...

Tijdens de module “Toegepaste bedrijfsvoering algemene bouw” leer je hoe een beeld te schetsen van jouw (toekomstige) bedrijfsactiviteiten. Hoe ga je dit vermarkten ? Hoe ga je de kosten van je bedrijfsactiviteiten bepalen en hoeveel opdrachten moet je realiseren voor een leefbaar inkomen?

Tot slot ga je bovenvermelde kennis samenbundelen in je eindwerk dat op het einde van de opleiding ingediend wordt. Je wordt hierin begeleid door de docent tijdens de lessen “eindwerkbegeleiding”.  

algemeen-aannemer-1-1_2011-491.jpg
algemeen-aannemer-1-2_2011-491.jpg
algemeen-aannemer-1-3_2011-491.jpg

Programma

MODULE 1: Assistent werfleiding algemene bouw [136 UREN]

 

 • Werfvoorbereiding:
  • Inleiding tot het beroep
  • Bouwproces
  • Planlezen
  • Schetstekenen
  • Grondwerken
  • Evolutie van een werf (aan de hand van fotomateriaal)
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ruwbouw: mix van theorie en praktijk (uitvoering van metselwerk - basistechnieken)
  • Isolatie
  • Ventilatie
  • Duurzame energie (groene energie)
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dakwerken: mix van theorie en praktijk (toepassing op maquettes)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Basisinzichten over elektriciteit met als afsluiter een praktijkoefening
 • Afwerking gebouw en oplevering:
  • Binnenafwerking zoals natte en droge afwerking, binnenschrijnwerk, dekvloer, tegels en houten vloerbekledingen
  • Oplevering van een werf/terrein
 • Opbouw werfplanning aan de hand van een casestudy:
  • Opbouw van een goede werfplanning
  • Basisgebruik van MS-Excel
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen

 

MODULE 2: Technische kennis algemene bouw [124 UREN]

 

 • Voorbereiding bouwwerken:
  • De verschillende soorten wetgeving binnen het bouwgebeuren
  • Diverse constructieonderdelen en bouwactiviteiten
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ondergrondse en bovengrondse draagstructuren
  • Isolatie
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dak- en waterdichtingsactiviteiten (platte en hellende daken)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Ventilatie
  • Elektriciteit
  • Schetstekenen
 • Afwerking gebouw en opvolging werf:
  • Pleisterwerken en stijlwanden
  • Tegel- en dekvloeren
  • Binnenschrijnwerk
  • Werfopvolging (aan de hand van fotomateriaal)
 • Examen

MODULE 3: Werken op hoogte - gebruik van steigers [4 UREN]

MODULE 4: Asbest - eenvoudige handelingen [8 UREN]

MODULE 5: Planning en coördinatie algemene bouw [36 UREN]

 • Planningssystemen:
  • Soorten planningssystemen
  • Kennismaking met BIM (Buiding Information Modeling)
 • Casestudy:
  • Planning opmaken van een eenvoudige woning
 • Coördinatie en kostenbeheersing:
  • Coördinatie en tussentijdse opvolging van de werfplanning
  • Kosten en veiligheid bewaken
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen

 

MODULE 6: Administratieve kennis algemene bouw [24 UREN]

 

 • Regelgeving omgevingsvergunningen
 • Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden
 • De energieprestatieregelgeving
 • Overzicht administratieve formaliteiten:
  • Voor de werken
  • Bij aanvang van de werken
  • Tijdens de werken
  • Einde der werken
 • Examen

MODULE 7: Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [16 UREN]

 

MODULE 8: Eindwerkbegeleiding [16 UREN]

 

MODULE 9: Toegepaste bedrijfsvoering algemene bouw [36 UREN]

 

 • Toekomstvisie - MVO - marketing:
  • Belang van een eigen visie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Marketing
 • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening:
  • Bedrijfskosten
  • Uurloonberekening
  • Berekening verkoopprijs
  • Marktconforme prijzen / leefbaarheid bedrijf
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten:
  • Verplichting vestiging als aannemer/werkgever
  • Wet Breyne
  • Aannemingsovereenkomst
  • Werken met/in onderaanneming
  • Van offerte tot oplevering
 • Overheidsopdrachten
 • Examen

EINDPROEF: Algemeen aannemer [1 UUR per persoon]

Getuigschrift

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die achteraf verdedigd wordt voor een externe jury. Indien je geslaagd bent voor de monografie ontvang je het getuigschrift van "Algemeen aannemer".