English version

Dutch version

Project office

The Project Office is part of the Syntra West Group.

The project team initiates, coordinates and administers European projects in the field of:

 • Innovation in vocational training (new training contents, methodologies, techniques, …);
 • Transfer of our knowledge and expertise in training to individuals, professionals and companies;
 • Support in submitting tenders for European calls (e.g. ESF, ERDF, …).

Our specialized staff together with our vast network of partners (training organizations, educational institutions, Chambers of Commerce, field experts of all kinds, …), guarantee maximum impact and qualitative deliverables.

Key indicators for the Project Office are:

 • Professional and specialized staff
 • Expertise and know-how in European programs
 • Quality management of projects
 • Project management
 • Partner for government on local to European level

Projects with focus on entrepreneurship, in Belgium and abroad.

Make work of your business (Maak werk van je zaak)

ESF – 2013-2019

Maakwerkvanjezaak

Ben

In Flanders, unemployed who want to start up their business, are being coached and advised by Syntra West through making up a business plan and tailored support towards their start-up. In collaboration with the Labour Office VDAB candidates are being screened and supported.

For who?

 • Your are unemployed in Flanders

How are you supported?

STEP 1: Screening by the consultant of the Labour Office

Take up contact with your local Labour Office. After a positive evaluation of your project idea and plan, you are forwarded to the collective info-session of Syntra West.

STEP 2: Intake with the advisor of SYNTRA WEST

After a positive intake with the advisor, the pre-starters can enter a coaching program ‘Make work of your business’ for a maximum of 6 months of orientation, followed by 6 months of follow-up support.

STEP 3: Orientation

In the period of maximum 6 months the pre-starter needs to work out a detailed business plan of his/her project. The pre-starter is offer a budget of 500 euro  de menukaart “Maak werk van je zaak”. to take guidance and support from specialized organizations and intermediates in business support in Flanders. When the unemployed want to start up a full time private business after this Orientation, he/she can enter a final follow-up period of 6 months.

STEP 4: Follow up

In the follow up period the prestarter can make the last preparations before the start-up. Specific support and advice is given to enhance to potential of the start-up.

Further information:

Ondernemerschap in Oeganda

Provincie West-Vlaanderen – 2015-2017

West-vlaanderen Trias

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en samen met Trias wil Syntra West Oegandese jongeren ‘leren ondernemen’.

Jongerenwerkloosheid piekt in Oeganda. Een eigen zaak beginnen kan deze jongeren aan een inkomen helpen en hen zo uit de armoede halen. Afstuderende jongeren hebben wel de kennis en de technische competenties om producten te vervaardigen, maar missen de kennis om hun producten te vermarkten. Hierdoor maken hun producten geen schijn van kans tegen de goedkope Chinese import.

Trias werkt in Oeganda al jarenlang samen met ledenorganisaties USSIA (Uganda Small Scale Industries) en TUNADO (The Uganda National Apiculture Development Organisation) om goede technische opleidingen aan te bieden. Nu gaat Syntra West een stapje verder : samen met de Oegandese partners een nieuwe ondernemersopleiding uitbouwen. Zo kunnen jongeren hun technische kennis combineren met kennis van hoe een product op de markt te brengen en kunnen ze een zelfstandige loopbaan uitbouwen.

Comité O

Comité O ademt Ondernemerschap en werkte een actieplan uit met volgende doelstellingen:

 • Cursisten sensibiliseren, informeren en stimuleren om te ondernemen
 • Meer en betere ondersteuning/doorverwijzing van cursist naar opstart van een eigen zaak
 • Ondernemerschap als ‘USP’ Syntra West

In campus Brugge en op evenementen waarop Syntra West aanwezig is, vind je voortaan ook de StartUpHub. Deze kiosk is het infopunt voor alle informatie rond opstarten. In de Hub kan je ook je ondernemersprofiel leren kennen.

Start & Go

Actievoorstarters

West-Flanders is traditionally characterized as an entrepreneurial area, known as ‘Texas of Flanders’.,…
Its scale and diversity of family owned sme’s is simply enormous and the lifeline of the economy. Locally set up small business have developed into international cooperates as Picanol, Bekaert, Vandewiele, Barco, TVH, Ghelamco,… employing tens of thousands of employees worldwide. ‘Action for Starters’ is a program to ensure this enterprising spirit for the 21th century in West-Flanders. The aim of the program is to stimulate pre-starters and support start-ups.

From the very start of business, start-up need to make choices and decisions on branding, personnel, organisation, business model, type of company,… Action for Starters provides coaching, support, training and advice to enable to entrepreneur to make the right choices.

Syntra West cooperates with Unizo, the province of West-Flanders, the Chamber of Commerce VOKA, the provincial development organization (POM) and local communities to support starters in the specific needs. Every quarter, Syntra West organizes training of 3 sessions of Financial and Commercial Management in Kortrijk and Bruges. We coach starters individually on aspects like Marketing, Finance, Organization and Legal issues.

Further information:

Projects with an emphasis on talent and development of competences.

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

ESF – 2016-2019

esf

In the preparatory research phase (January-May 2018) of this ESF project, we want to explore the possible solutions for the substantial lack of qualified IT profiles given that many IT jobs have become structural shortage occupations. This shortage threatens the growth of the ICT sector in Belgium.

The reason for this challenge is twofold:

 • The number of IT graduates is too limited
 • The existing training offer is insufficient.

The available trainings

 • only reach a limited target group
 • provide insufficient practical knowledge and lack a component of work-based learning to enhance the employability of the graduates
 • are quickly out of date given the rapid technological innovations in ICT

The project’s objective is to increase the degree of innovation in ICT trainings and to enhance the employment rate in the ICT sector through innovative and applied (in the form of dual and digital) learning programmes. These trainings will differ from the already existing offer due to their innovative factor and the flexibility to respond quickly to the needs and innovations of the IT market.

The integration and full-fledged development of dual learning in these programs seems crucial. How this can be done exactly and with which relevant national and international stakeholders will be further explored during the preparatory phase of this project.

The exact needs and opportunities of the following potential target groups will be identified in consultation with partners in Belgium and abroad:

 • young adults for whom the existing training offer is inadequate
 • women to whom IT jobs generally still seem unattractive, but who can be the best candidates, e.g. for jobs that do not merely require technical skills
 • (newly arrived) migrants who already have acquired competences in IT or would like to start a practice-oriented IT course even before they speak Dutch perfectly

IT companies will also be questioned to assess their needs in view of a more practice-oriented and relevant training and a better employability of IT graduates who dispose of practical knowledge of new IT technologies based on the rapidly changing IT market.

We want to combine the expertise and experiences of partners on a national and international level with the aim to:

 • develop innovative ICT trainings with a substantial component of dual learning
 • increase the number of well-trained employable IT graduates who can get hired immediately for bottleneck jobs
 • establish new partnerships between ICT learning companies, training centres and schools

Skills Navigator

lerende parken

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havens van de grensregio aanpakken. Het Interreg project Skills Navigator dat 1 januari 2018 voor 2 jaar van start ging, focust op de 21-ste eeuw vaardigheden die vandaag en morgen zullen nodig zijn in onze havens. Om globaal te kunnen concurreren, innoveren en snel in te spelen op nieuwe trends moeten bedrijven in de havens en hun toeleveranciers over de juiste skills en aangepast HR kapitaal beschikken.

Maar wat zijn dat, de juiste skills? En hoe leiden we doeltreffend op voor jobs in de havens van de toekomst? Samen met een resem sterke partners zoals projectleider Stad Gent, probeert SBM in Skills Navigator de 21-ste eeuw skills in de havens in kaart te brengen, en een digitaal pakket te ontwikkelen dat skills en openstaande vacatures kan matchen.

Tot slot worden toekomstige werknemers via werkgeversarrangementen gewapend met cruciale, 100% inzetbare skills die hun toekomst in de haven van de 21ste eeuw veilig stellen.

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info:

Grenzeloos Competent

Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 2016 -2020

Grenzeloos Competent

Het Europees project Grenzeloos Competent levert een bijdrage aan de verdere integratie van een gekwalificeerde arbeidsmarkt in de grensregio. Het zet in op een verbeterde afstemming van vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Samen met de projectleider POM West-Vlaanderen en haar partners, wil SBM in deze periode zoveel mogelijk werkzoekenden informeren over de jobmogelijkheden aan weerszijden van de grens en geïnteresseerde werkzoekenden opleiden op maat van deze jobs. De focus ligt op de 3 speersectoren: agrovoeding, textiel/nieuwe materialen en duurzaam bouwen.

Het project vertrekt vanuit twee invalshoeken:

 • deze van de werkzoekende: het aanbod aan arbeidskrachten zo goed mogelijk afstemmen op de toekomstige noden van ondernemingen staat hierin centraal. Elk van de speerpuntsectoren rekent immers af met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen. Via de promotie van jobs en de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor specifieke (knelpunt)functies moet de instroom van competente mensen naar de sectoren maximaal versterkt worden. De nieuwe opleidingsprogramma's moeten bovendien resulteren in een interregionaal erkend certificaat.
 • deze van de bedrijven (in het bijzonder de kleinere KMO's die met knelpuntvacatures te maken hebben): via individuele bedrijfsbezoeken wordt nagegaan voor welke bedrijven grensarbeid een oplossing kan bieden voor de aanwervingsproblemen. Vervolgens wordt met een te ontwikkelen leidraad en via een begeleidingstraject concrete stappen gezet richting de aanwerving van de grenswerker. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking kan hierbij maximaal rekening gehouden worden met de noden, cultuur ... van zowel de ondernemer als de grenswerker.

Grenzeloos Competent wordt voor 50% gesubsidieerd binnen het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Programma. Naast deze Europese steun, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verlenen ook de Provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en IPV (Alimento) hun financiële steun aan dit project.

Lerende parken

ESF – 2016-2018

esf

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op levenslang leren voor werknemers van KMO’s, verenigd op een bedrijventerrein. De doelstelling in het project is het verhogen van het participeren aan levenslang leren voor de doelgroep, werknemers van de KMO op een bedrijventerrein. Hiervoor ontwikkelen we een uitgebalanceerd opleidingsaanbod, op maat van een bedrijvenpark, die door werknemers kunnen gevolg worden.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt staan we voor een aantal uitdagingen: langer werken zal voor iedereen dagelijkse kost worden en er is een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers voor een job. Ook aan de lage werkzaamheidsgraad in Vlaanderen moet gewerkt worden. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark in kaart te brengen, willen we beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast willen we een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark. Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark, als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen, en hen langer gemotiveerd aan het werk houden.

Highly innovative projects, anticipating new trends in education and society.

Avenirs

Avenirs

Met “Avenirs” lanceert Syntra West een nieuw samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Drie jaar lang (van 2018 tot eind 2020) gaan we samen met (West-)Vlaamse bakkers op zoek naar nieuwe brood- en banketproducten die inspelen op de huidige trends in de markt (eiwitrijk of koolhydratenarm brood, suikervrije desserts, enz.), die vervolgens samen met technische experten van bv. UniLaSalle ontwikkeld zullen worden.

Ook wordt o.a. met de POM West-Vlaanderen ingezoomd op hoe de plaatselijke bakkers hun marktpositie kunnen verbeteren om sterker te staan in de concurrentiestrijd met de supermarkt.

Binnenkort meer info via de projectwebsite!

Triple E-dge

EU Triple-E  

Het Projectbureau van Syntra West heeft opnieuw een Erasmus+ project beet waarin wordt ingezet op ondernemersvaardigheden!

Het Triple E-dge project staat voor ‘entrepreneurship, employability and enterprising in a digital and gaming environment’ en wil meer ondernemers- én digitale vaardigheden integreren bij cursisten, docenten en de bedrijven verbonden aan onze dagopleidingen.

Concreet zal de komende 3 jaar worden gewerkt rond 4 pakketten:
 • Demonstratiepakketten waarbij betrokken bedrijven videomateriaal ontwikkelen om het belang van ondernemerszin op de werkvloer aan te tonen
 • Kennispakketten: kleine, behapbare digitale stukjes kennis rond vier gekozen skills
 • Mini games: 4 digitale games die samen met cursisten en docenten worden ontwikkeld en geïntegreerd in de lessen 
 • Trainingspakket omtrent de games: een trainingspakket voor docenten over hoe de games idealiter in de lessen worden verwerkt
 • Badges pakket: de bestaande methodiek van de badges (http://www.bebadges.be/welkom) integreren in sollicitatie trainingen voor onze cursisten. Badges zijn een vorm van erkenning van bepaalde aangetoonde vaardigheden die onderschreven wordt door een bedrijf of docent.

Cir-Eco: Circular Economy

Towards a Circular Economy: Generating a New Professional Profile in Household Appliance Sector
Erasmus+ KA2 2017-2019

Cir-Eco

The Erasmus+ Project Cir-Eco is a European partnership project that aims to support the transition towards a circular economy, with a specific focus on the Household Appliance sector.
This transition towards a circular economy requires qualified workforce with specific and sometimes new skills, and opportunities for employment and social dialogue.
In this sense, the project partners will jointly identify, describe and develop the Professional Profile that will be needed to make the Circular Economy a reality in the Household Appliance Sector (repairing, refurbishing and recycling discarded equipment).
Expertise is gathered and shared by the following partners:

 • ACLIMA from Spain
 • Fondo Formación Euskadi from Spain
 • ISQ from Portugal
 • Chamber of Commerce Slovenia
 • Syntra West from Belgium

Project Aims

 • The identification, definition and description of the Professional Profile of workers that will participate in the repairing, refurbishing and recycling of discarded equipment in order to reduce the use of raw materials, minimize the generation of waste, increase the use of the products, etc…
 • The description and development of the Training Curriculum and training modules included in the New Professional Profile in Household Appliance Sector within the Circular Economy but not covered by the formal Educational System developed in the participant countries.
 • Create a Learning Virtual Environment with the training materials developed to facilitate the access to the target group: Click here to check the website of Cir-Eco.

Direct target group

 • Unemployed people who want to insert in the labour market
 • Workers that need to re orientate their careers to get a stable job
 • Workers within companies of Household Appliance Sector that change its economic system from lineal to circular.
 • VET students

See2Do!

Interreg Vlaanderen-Nederland – 2016-2019

See2Do Interreg EU vlag

See2Do wil energetische renovaties in de woningbouw en publieke gebouwen stimuleren, ondersteunen en promoten met het oog op een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot binnen deze segmenten. Het project wil de passieve kijk op renovatie door woningeigenaars omzetten naar het actieve ‘doen’ door ‘zien’ en op die manier de mogelijkheden en effecten van energetische renovatie voor de woningeigenaar in kaart brengen om de woningeigenaar aan te zetten tot renovatie. Daarnaast worden marktspelers uit de sector van energetische renovatie gebundeld tot (verschillende) ketenorganisatie(s) die de woningeigenaar ondersteunen bij zijn bouwproject. See2Do! beoogt een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, particulieren en bedrijven met het oog op duurzaam bouwen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen.

Syntra West biedt in het project ondersteuning in het opleidingsaspect bij ‘doen door zien’ en bij het uitwerken van een model voor ketenorganisaties in Vlaanderen. De concrete taken van Syntra West in dit project vertalen zich in de link naar bedrijven uit provincie West-Vlaanderen en het vergroten van kennis van particulieren en overheden op vlak van energie efficiënt renoveren door het ontwikkelen en organiseren van opleidingen.

Projects with focus on education and lifelong learning.

ESF 2017-2018

esf

Via de ESF-project ‘Van werkplek naar beroep’ werkt Syntra West de kwaliteitsvolle duale leertrajecten voor jongeren uit voor de richtingen

 • Brood- en banketbakker
 • Chocolatier
 • Slager-Spekslager
 • Haarverzorging

Hiervoor werken wij samen met de Bakkers Vlaanderen, Landsbond Beenhouwers en Spekslagers, UBK en de Syntra.

Omschrijving

Wij richten ons in deze samenwerking in het bijzonder op het versterken van de relatie tussen de opleider (SYNTRA) en de werkplekomgeving. Concreet willen bij in deze richtingen inzetten op volgende aspecten van het leertraject:

 • Toeleiding; samenwerking met de sectororganisaties om deze duale leertrajecten te promoten naar zowel potentiële leerondernemingen als jongeren.
 • Screening & matching: de screening en matching door opleider en leeronderneming van de jongere. De nadruk ligt hier vooral op een beter inzicht in de eerder verworven competenties, de technische basiscompetenties en de arbeidsattitude van de jongere.
 • Opleiding; een betere afstemming tussen werkplek en opleider is soms mogelijk door heel simpele maar doortreffende ingrepen. Binnen deze duale trajecten worden deze op voorzet van de mentoren, jongeren, docenten en trajectbegeleiders op punt gezet.
 • Opvolging en evaluatie; de mentor en leeronderneming moeten een grotere rol spelen in de evaluatie van de jongere. Binnen deze studierichtingen wordt de mentor betrokken in de evaluatie van de jongeren via:
 • Modulaire praktijkproeven waarbij de mentor en jongere mee inspraak hebben op welke praktijkproeven wanneer worden afgelegd tijdens het cursusjaar.
 • Permanente evaluatie; per trimester evalueert de mentor de jongere via online evaluatieformulier. Deze evaluaties worden meegenomen voor 20% van het totale aantal punten van het cursusjaar
 • Trajectbegeleiding: opvolging door de trajectbegeleider met plaats bezoek op de werkplek per trimester

Doelstelling/resultaat

 1. Aanpassen instrumenten aan nieuwe duaal leren waaronder nieuwe evaluatieformulieren en modulaire praktijkproeven
 2. Opmaak instructiefiches omtrent hoe technieken aan te leveren door de mentoren
 3. Sensibilisering en informatieverstrekking;
 4. 800 bedrijven en jongeren worden geïnformeerd over het nieuwe duaal leren
 5. minimum 10 trajectbegeleiders en praktijkdocenten kunnen de methodiek van het nieuwe duaal leren toepassen in cursusjaar 2017/2018
 6. minimum 15 tot maximum 25 jongeren worden geïnformeerd over de doelstelling en het verloop van hun duaal leertraject
 7. minimum 15 tot maximum 25 mentoren worden geïnformeerd en opgeleid in de rollen en taken en de doelstellingen en verloop van het nieuwe duale leertraject

Het project loopt van 1/09/2018 tot en met 30/08/2018 en is medegefinancierd en mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Co-financieringsFonds.

Bijdrage vanuit ESF: 77.047,56 euro

Bijdrage vanuit VCF: 57.793,20 euro

WIL – Werken is Leren

ESF – 2015-2017

esf

Sinds meer dan 50 jaar is werkplekleren een kernactiviteit van Syntra West. De eerste patroonsopleidingen (nu leertijd) werden georganiseerd binnen Syntra West (toenmalige Vormingsinstituut voor de kmo) in Brugge en Kortrijk in 1960, waarbij de jongere één dag per week algemene en aanvullende vorming krijt van vakdocenten in een Syntra-campus en het vak in de onderneming inoefent de overige 4 dagen. Duaal leren is vandaag een hot topic, de Vlaamse regering wil de komende jaren het stelsel ‘leren en werken’ vernieuwen én versterken. Duaal leren moet in de toekomst een volwaardige gekwalificeerde leerweg worden. De proeftuinprojecten die in dat kader door ESF en de Vlaamse Overheid werden gefinancierd, moeten leiden tot het uittekenen van een functioneel beleid voor Duaal Leren in Vlaanderen.

Het WIL-project (Werken Is Leren) is één van deze pilootprojecten, dat zich in eerste fase richt naar de leertijdtrajecten kapper en tegelzetter. Het partnerschap bestaat uit FECAMO (de Belgische Beroepsfederatie voor tegelzetters) en UBK (de Belgische Beroepsfederatie voor kappers) en Unizo. Daarnaast zetelen de andere regionale Syntra’s en Syntra Vlaanderen in een klankbordgroep die meedenkt over de te implementeren beslissingen.

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

ESF – 2016-2019

esf

In the preparatory research phase (January-May 2018) of this ESF project, we want to explore the possible solutions for the substantial lack of qualified IT profiles given that many IT jobs have become structural shortage occupations. This shortage threatens the growth of the ICT sector in Belgium.

The reason for this challenge is twofold:

 • The number of IT graduates is too limited
 • The existing training offer is insufficient.

The available trainings

 • only reach a limited target group
 • provide insufficient practical knowledge and lack a component of work-based learning to enhance the employability of the graduates
 • are quickly out of date given the rapid technological innovations in ICT

The project’s objective is to increase the degree of innovation in ICT trainings and to enhance the employment rate in the ICT sector through innovative and applied (in the form of dual and digital) learning programmes. These trainings will differ from the already existing offer due to their innovative factor and the flexibility to respond quickly to the needs and innovations of the IT market.

The integration and full-fledged development of dual learning in these programs seems crucial. How this can be done exactly and with which relevant national and international stakeholders will be further explored during the preparatory phase of this project.

The exact needs and opportunities of the following potential target groups will be identified in consultation with partners in Belgium and abroad:

 • young adults for whom the existing training offer is inadequate
 • women to whom IT jobs generally still seem unattractive, but who can be the best candidates, e.g. for jobs that do not merely require technical skills
 • (newly arrived) migrants who already have acquired competences in IT or would like to start a practice-oriented IT course even before they speak Dutch perfectly

IT companies will also be questioned to assess their needs in view of a more practice-oriented and relevant training and a better employability of IT graduates who dispose of practical knowledge of new IT technologies based on the rapidly changing IT market.

We want to combine the expertise and experiences of partners on a national and international level with the aim to:

 • develop innovative ICT trainings with a substantial component of dual learning
 • increase the number of well-trained employable IT graduates who can get hired immediately for bottleneck jobs
 • establish new partnerships between ICT learning companies, training centres and schools

Activerende Werkvormen

Doelgroepenbeleid Syntra Vlaanderen – 2015-2016

syntra_vlaanderensyntracademy

Docenten die lesgeven in onze voltijdse dagopleidingen ontvangen een zeer divers cursistenpubliek. Binnen eenzelfde cursistengroep vinden we jongeren komende van onderwijs (deeltijds, secundair of hoger onderwijs), al dan niet werkzoekende volwassenen en cursisten die doorverwezen worden door de VDAB. Het project ‘Activerende werkvormen’ had tot doel om de docenten te helpen bij het omgaan met deze diverse cursisten in hun groep om zo uitval te vermijden en de slaagkansen maximaal te vergroten zonder daarbij de medecursisten uit het oog te verliezen. Door het gebruik van activerende werkvormen kan de docent inspelen op de verschillen in zijn/haar klas en maximale betrokkenheid van iedereen nastreven. Het resultaat van dit project is een handleiding met praktijkvoorbeelden en een opleiding die jaarlijks wordt gegeven.

Lerende parken

ESF – 2016-2018

esf

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op levenslang leren voor werknemers van KMO’s, verenigd op een bedrijventerrein. De doelstelling in het project is het verhogen van het participeren aan levenslang leren voor de doelgroep, werknemers van de KMO op een bedrijventerrein. Hiervoor ontwikkelen we een uitgebalanceerd opleidingsaanbod, op maat van een bedrijvenpark, die door werknemers kunnen gevolg worden.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt staan we voor een aantal uitdagingen: langer werken zal voor iedereen dagelijkse kost worden en er is een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers voor een job. Ook aan de lage werkzaamheidsgraad in Vlaanderen moet gewerkt worden. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark in kaart te brengen, willen we beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast willen we een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark. Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark, als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen, en hen langer gemotiveerd aan het werk houden.