Startersweetjes

Kan ik een eigen zaak opstarten?

Je kunt in België zelfstandige worden als je:

 • minstens 18 jaar bent.
 • basiskennis bedrijfsbeheer kunt bewijzen (verplicht tot 01/09/18, check info over Vestigingsreglementering).
 • niet gerechtelijk of wettelijk onbekwaam bent verklaard.
 • geen verbod tot ondernemen hebt gekregen van de rechtbank.
 • geen beroep uitoefent waarbij de beroepsvereniging het verbiedt.
 • burger bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Indien je geen lid bent van de EER dien je een beroepskaart te hebben.

Hoe bewijs ik bedrijfsbeheer? (nog verplicht tot 01/09/18)

De Kennis van bedrijfsbeheer kun je aantonen op verschillende manieren. Afhankelijk van de manier waarop je je bewijs wenst te leveren, zijn er een aantal voorwaarden verbonden.

A. Op basis van diploma/getuigschrift

Je kan je kennis bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van een diploma/getuigschrift.

Indien je jouw diploma/getuigschrift behaalde vóór 30/09/2000, dan worden volgende diploma’s/getuigschriften aanvaard:

 • een diploma hoger onderwijs
 • een diploma (getuigschrift) hoger secundair onderwijs afkomstig van de derde graad ASO, TSO of KSO
 • een diploma (getuigschrift) hoger secundair onderwijs BSO afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor
 • een attest eerste jaar ondernemersopleiding
 • een cursus bedrijfsbeheer (avondschool, middenstandsopleiding)
 • een aanvullend getuigschrift bedrijfsbeheer:
  • TSO: indien behaald in 5de of 6de leerjaar./BSO: indien behaald in 6de of 7de leerjaar.
 • een buitenland diploma dat gelijkwaardig verklaard wordt volgens de diplodatabank.

Indien je jouw diploma/getuigschrift behaalde na 30/09/2000, worden volgende diploma’s/getuigschriften aanvaard:

 • diploma hoger onderwijs
 • getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
 • gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma/getuigschrift of een precedent
 • bestaand vestigingsgetuigschrift
 • getuigschrift centrale examencommissie
 • getuigschrift versnelde cursus bedrijfsbeheer van tenminste 128 lesuren over tenminste 3 maanden

  Opgelet! Het volgen van een opleiding bedrijfsbeheer voldoet niet als bewijs van kennis bedrijfsbeheer. Wanneer je je als zelfstandige wil registreren bij het ondernemersloket, zal je een getuigschrift of diploma moeten kunnen voorleggen.

B. Op basis van praktijkervaring

Je kunt je kennis bedrijfsbeheer ook bewijzen aan de hand van je professionele ervaring. Volgende ervaring, opgedaan in de laatste 15 jaar, volstaan als bewijs bedrijfsbeheer.

 • Ervaring als zelfstandig ondernemingshoofd: 3 jaar in hoofdberoep of 5 jaar ervaring in bijberoep (mits inschrijving in het handels- of ambachtsregister of bij land- en tuinbouw zonder inschrijving in het handels- of ambachtsregister door een getuigschrift van de belastingcontroleur)
 • 5 jaar ervaring als zelfstandig helper
 • ervaring als bediende in een leidinggevende functie gedurende 5 jaar
 • 5 jaar ervaring als dagelijks bestuurder in een vennootschap
 • 5 jaar ervaring als meewerkende echtgenoot
 • 3 jaar als bedrijfsleider of zelfstandig ondernemingshoofd voor niet-Belgen onderdaan van een van de lidstaten van de Europees Economische Ruimte of Zwitserland.

Let wel, dit geldt enkel onder het principe van dubbel bewijs, jouw praktijkervaring moet door 2 verschillende bronnen aangetoond worden. Een aantal beroepen zijn vrijgesteld van basiskennis bedrijfsbeheer. Deze uitzonderingsregel geldt voor onderstaande vrije of dienstverlenende (intellectuele) beroepen:

 • accountant of belastingconsulent
 • advocaat
 • architect
 • arts
 • bedrijfsrevisor
 • dierenarts
 • erkend boekhouder-fiscalist
 • gerechtsdeurwaarder
 • journalist
 • kinesist
 • kunstenaar, muzikant of artiest
 • landbouwer
 • landmeter-expert
 • notaris
 • paramedicus (verpleegkundige, diëtist, logopedist, podoloog, ...)
 • psycholoog
 • tandarts
 • vastgoedmakelaar
 • stagiair-vastgoedmakelaar
 • verzekeringsagent
 • verzekeringsmakelaar
 • bankagent/bankmakelaar
 • vervoerder van personen (of reizigers) over de weg
 • vervoerder van goederen over de weg
 • vervoerder van goederen over de binnenwateren

Let wel, je vrijstelling om je basiskennis van het bedrijfsbeheer aan te tonen geldt alleen als je de machtiging voor het beroep hebt via de beroepsfederatie.

Wie kan bedrijfsbeheer bewijzen? (nog verplicht tot 01/09/18)

Beschik je zelf niet over de nodige kennis van het bedrijfsbeheer, dan kan je ook iemand anders vragen om een bewijs van zijn of haar kennis te leveren. Hoe dat kan gebeuren, is afhankelijk van je ondernemingsvorm.

A. Bij éénmanszaak

In een éénmanszaak kan één van volgende personen bedrijfsbeheer bewijzen:

 • de natuurlijke persoon zelf
 • via een aangestelde:
  • je echtgenoot, je wettelijk samenwonende partner, of iemand met wie je al minstens 6 maanden officieel samenwoont
  • zelfstandig helper als familie (beperkt tot familieverband in de derde graad)
  • een werknemer met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur die instaat voor het dagelijkse beheer

Opgelet! Een zelfstandig helper is verzekeringsplichtig in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Daarom moet hij/zij zich als ‘helper’ aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. Het statuut van de aangestelde als zelfstandig helper wordt automatisch overgezet naar zelfstandige in hoofdberoep indien de aangestelde zijn/haar statuut als werknemer verliest. Het is aangewezen in deze situatie zo snel als mogelijk contact op te nemen met het sociaal verzekeringsfonds om dit aan te passen. Bij het wegvallen van de aangestelde dient er binnen de 6 maanden een andere persoon worden aangesteld voor bedrijfsbeheer.

B. Vennootschap

In een vennootschap moet de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur bewijzen dat hij of zij over basiskennis van het bedrijfsbeheer beschikt. Dit kunnen volgende personen zijn:

 • een mandataris die belast is met de daadwerkelijke dagelijkse leiding.
 • voor een BVBA of VOF: zaakvoerder
 • voor NV: gedelegeerd bestuurder of bestuurder indien er geen gedelegeerd bestuurder benoemd is
 • voor GCV: beherend vennoten
 • vast vertegenwoordiger
 • directeur als werknemer met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een NV of CVA.

Opgelet! Als de persoon die voor jou bedrijfsbeheer bewijst je onderneming verlaat, heb je 6 maanden de tijd om zelf je bedrijfsbeheer te bewijzen. Dit moet zo snel mogelijk via het ondernemingsloket in de KBO worden aangepast.

Hoe vraag ik een beroepskaart aan?

Als je geen lid bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, heb je een beroepskaart nodig om op te starten.
De aanvraag gebeurt via een ondernemingsloket. Hiervoor moet je een immatriculatieattest model A of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister hebben.
Voor de aanvraag van de beroepskaart betaal je tussen de 120 en 180 euro, afhankelijk van het ondernemersloket. Je betaalt ook jaarlijks een bedrag voor de afgifte van de kaart.
Voor het ontvangen van een beroepskaart moet je voldoen aan volgende criteria:

 • recht tot verblijf in België, in functie van de beoogde activiteit
 • toegang tot het beroep (voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de uitoefening van het beroep)
 • economische nut van de beoogde activiteit

Indien je geen verblijfsrecht hebt in België, dien je de beroepskaart aan te vragen bij de Belgische ambassade of consulaat in het land van herkomst (of in het land waar je gemachtigd bent te verblijven).

Welke attesten bestaan er en hoe bewijs ik beroepsbekwaamheid?

Een aantal beroepen mag je alleen uitoefenen als je kunt bewijzen dat je over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt. Dit zijn de ‘gereglementeerde’ beroepen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en voor zelfstandigen in zowel hoofdberoep als bijberoep. De beroepsbekwaamheid kan worden aangetoond door een diploma of door praktijkervaring.

Vestigingsattest

Je wilt een gereglementeerd beroep uitoefenen? Dan heb je een vestigingsattest nodig. Je wilt een kleinhandelszaak starten? Dan heb je een distributieattest nodig (nog verplicht tot 01/09/18). Volg een opleiding bij Syntra West en je hebt je broodnodige attest op zak!

Gereglementeerde beroepen

De Vlaamse Regering heeft op 17 maart 2017 de principiële beslissing genomen om de vestigingswet af te schaffen voor volgende beroepen:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorging
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beenhouwer-spekslager
 • beroepen die zich bezighouden met fietsen en motorvoertuigen.

De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving mag begin 2018 verwacht worden. Tot die tijd blijft de huidige wetgeving van kracht en moet de beroepsbekwaamheid bewezen worden.

Wat met de overige gereglementeerde beroepen?

Het is de bedoeling de overige gereglementeerde beroepen te evalueren. Het gaat om:

 • installateur-frigorist
 • ruwbouwactiviteiten
 • stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • elektrotechniek
 • eindafwerkingsactiviteiten (schilders, behangers)
 • tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten (vloerders)
 • algemeen schrijnwerker en schrijnwerk-glazenmaker
 • dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • algemeen aannemer en installatie CV,
 • klimaatregeling gas en sanitair.

Wat met de examens beroepsbekwaamheid?

Die blijven doorgaan omdat de wetgeving nog tot 2018 van kracht blijft. De examens kunnen ook niet geannuleerd of terugbetaald worden door deze aankondiging.
Wat met de basiskennis bedrijfsbeheer?
De vestigingswet voor basiskennis bedrijfsbeheer blijft tot 1/09/2018 geldig. Tot zolang dient basiskennis bedrijfsbeheer aangetoond te worden voor de opstart van een onderneming.

Word echter geen bakker die er niks van bakt.

Syntra West blijft jouw partner in ambitie. Realiseer jouw ondernemersdroom en zorg dat de basis (jouw métier) goed zit.
De opleiding ‘Succesvol ondernemen’ biedt je de ideale voorbereiding om succesvol te ondernemen. Via een haalbaarheidsstudie ontdek je de sterke en zwakke punten van je project.

Welke documenten heb ik nodig om te starten als zelfstandige?

Vóór de registratie van je ondernemersnummer, zal het ondernemersloket volgende zaken vragen:

 • Aparte bankrekening voor de beroepsactiviteiten op naam van zelfstandige/vennootschap
 • Bewijs van bedrijfsbeheer (verplicht tot 01/09/18)
 • Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepsactiviteiten

Bijkomend in geval van een vennootschap:

 • Ondernemersplan (verplicht bij vennootschap, niet bij eenmanszaak)
 • Oprichtingsakte

Wat doet het ondernemersloket voor jou?

Elke nieuwe onderneming (inclusief eenmanszaken en bijberoep) dient zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De inschrijving gebeurt via een ondernemersloket die nagaat of aan de startersformaliteiten wordt voldaan.
Via het ondernemersloket worden volgende vergunningen aangevraagd:

 • Beroepskaart
 • Leurkaart voor ambulante handel

De aanvraag van je BTW-hoedanigheid is een betalende dienst die het ondernemersloket voor jouw kan regelen. Je kunt ervoor kiezen om je aanvraag gratis en rechtstreeks te doen bij de BTW-administratie. Dit vergt echter wat meer administratieve opvolging.
Het ondernemersloket zal/kan aangaan welke vergunningen je nodig hebt volgens je beroepsactiviteit, zoals:

 • Vergunningen via Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV)
 • SABAM
 • Milieuvergunning
 • Goederenvervoer over de weg

Elke zelfstandige, ook in bijberoep, dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om de sociale zekerheid als zelfstandige in orde te brengen. De aanvraag gebeurt door het ondernemers-loket vóór aanvang van de start van de zelfstandige activiteit.
Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds betekent dat je:

 • wettelijk in orde bent,
 • per kwartaal sociale bijdragen betaalt

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep zijn dit volgende voorlopige bijdragen (= minimumbijdrage):

 • € 693,14 per kwartaal in periode 1
 • € 710,04 per kwartaal in periode 2
 • € 726,94 per kwartaal in periode 3

Voor bijberoep bedragen deze voorlopige bijdragen in het eerste jaar:

 • vrijstelling indien inkomsten < €1.423,89
 • € 76,68 per kwartaal in periode 1
 • € 78,56 per kwartaal in periode 2
 • € 80,43 per kwartaal in periode 3

De voorlopige bijdragen wordt na 3 jaar geregulariseerd op basis van de netto bedrijfsinkomsten (Bruto omzet, bedrijfslasten en verliezen) van 3 jaar geleden. Volgende socialezekerheidsrechten kunnen gewaarborgd worden:

 • een moederschapsuitkering en dienstencheques voor huishoudhulp na de geboorte
 • uitkeringen bij geboorte: je ontvangt kraamgeld en maandelijks ontvang je kinderbijslag
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • een terugbetaling van medische kosten bij ziekte en ongeval
 • een kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen bij mantelzorg.
 • een uitkering bij tijdelijke stopzetting als je bedrijf slachtoffer wordt van een natuurramp, brand, vernieling, enz.
 • een overbruggingsrecht
 • je maandelijks pensioen na het einde van je loopbaan

Bij welk ondernemingsloket kan ik mij aansluiten?

Hieronder in het overzicht vind je de kantoren van de ondernemersloketten in West-Vlaanderen:

NOORD-WEST-VLAANDEREN

Zenito
Wapenplein 10, 8400 Oostende, 059 55 19 19
Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne, 058 29 69 40
Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, 050 47 44 84
Het Zand 20, 8000 Brugge, 050 33 13 13
www.zenito.be
Partena
Torhoutsesteenweg 313, 8400 Oostende, 059 56 88 30
Ernest Feysplein 9, 8400 Oostende, 059 70 22 92
Gistelse Steenweg 237, 8200 Sint-Andries, 09 269 85 00
Leopold II-laan 22, 8000 Brugge, 050 33 68 37
www.partena.be
Acerta
Vijverstraat 47, 8400 Oostende, 059 34 10 50
Baron Ruzettelaan 5, bus 2, 8310 Brugge, 078 05 10 61
www.acerta.be
Securex
Bevrijdingslaan 37, 8000 Brugge, 050 45 67 13
Zeelaan 148, 8670 Koksijde, 058 53 29 29
www.securex.eu
Xerius
Gistelsesteenweg 294, 8200 Brugge, 050 40 50 73
www.xerius.be

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

Partena
Polenplein 10, 8800 Roeselare, 051 24 18 00
www.partena.be
Acerta
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare, 078 05 10 61
www.acerta.be
Zenito
Arme-Klarenstraat 55, 8800 Roeselare, 051 26 76 21
www.zenito.be

ZUID-WEST-VLAANDEREN

Zenito
Lekkerbeetstraat 2, 8500 Kortrijk, 056 26 44 44
www.zenito.be
Partena
Jan Palfijnstraat 30, 8500 Kortrijk, 056 21 23 28
Houtmarkt 9, 8500 Kortrijk, 050 44 10 67
www.partena.be
Xerius
Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk, 078 15 02 37
www.xerius.be
Acerta
Nijverheidskaai 3, 8500 Kortrijk, 056 25 84 51
www.acerta.be
Securex
Conservatoriumplein 11, 8500 Kortrijk, 056 23 68 11
www.securex.eu

terug naar overzicht